LANTMÄTERIET

Varumärke tillhör LANTMÄTERIET

Ansökningsnummer 200402559
Ansökningsdatum 2004-04-05
Registreringsnummer 370637
Registreringsdatum 2005-02-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-02-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll och övervakning (ej för medicinska ändamål) inkluderande antenn-och radiomaster för militära ändamål, instrument och apparater för astronomi, av-ståndsmätningsapparater, avståndsregistreringsapparater, avvägningsinstrument och avvägningsstänger, markerings- och signaleringsbojar, metalldetektorer för industriella eller militära ändamål, djupmätningslod, fotometrar, geodetiska apparater och instrument, gradskivor, hydrometrar, höjdmätare, interkommunikationsapparater inkluderande satelliter för lantmäteri och militära ändamål, kompasser och kosmografiska instrument, lutningsindikatorer och -visare, matematiska instrument, materialprovningsinstrument och -apparater, meteorologiska instrument, nautiska apparater och instrument, navigationsinstrument, observationsinstrument, planimetrar, polarimetrar, precisionsmätapparater, radarapparater, satelliter och sönder för vetenskapliga ändamål, sfärometrar, tryckmätningsapparater samt elektriska övervakningsapparater; magnetiska och optiska datamedia, registrerade mjukvaror och datorprogram inkluderande cd-rom-skivor.

Klass: 16

Böcker, tidskrifter, tryckalster och broschyrer i form av atlaser, diagram och geografiska kartor, kataloger och handböcker, användarmanualer samt planritningar; fotografier; jordglober; sjökort; kalkyleringstabeller; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) avsedda för lantmäteriverksamhet.

Klass: 35

Inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser och annan datoriserad information; assistans vid affärs- och/eller industriledning, affärs- och företagsutredningar samt affärsvärdering; marknadsprisanalyser och ekonomisk prognostisering; marknadsstudier och marknadsundersökningstjänster; rationaliseringsexpertis inom lantmäteri och infrastrukturområdet; avgivande, insamling och utvärdering av statistisk information; värdering av skogsarealer och skog på rot; arkivering och insamling av lantmäteriinformation och dokumentation.

Klass: 36

Fastighetsförvaltning och fastighetsvärdering med därtill hörande finansiell utvärdering, skatteberäkning och skattetaxering; fastighetsregistrering, nybildning och ändring av fastigheter och markarealer.

Klass: 37

Konstruktions-, anläggnings- och/eller byggnadstjänster inklusive information om/och övervakning av byggnadskonstruktioner och infrastruktur under uppförande; uthyrning av byggnads-, konstruktions- och anläggningsutrustning.

Klass: 38

Datorstödd överföring av meddelanden och bilder, kommunikationstjänster via datorterminaler; elektronisk post; sändning och överföring av faxmeddelanden; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändning; kommunikationer via datorer, telefon, telegram och satelliter; sändning av meddelanden; kommunikationstjänster avseende mobiltelefoner; nyhetsbyråer; personsökningstjänster (radio eller telefon); sändning av telegram; radio- och televisionssändning; telefontjänster; telegrafitjänster; telegram; telextjänster; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden.

Klass: 41

Akademier för utbildning; handledningstjänster och praktisk utbildning i form av instruktionstjänster, information avseende utbildning och undervisning; anordnande av utställningar för kulturella- eller utbildningsändamål inkluderande museiverksamhet, arrangerande och hållande av konferenser, kongresser, seminarier och symposier.

Klass: 42

Geologisk forskning, prospektering och undersökningar samt analyser vid exploatering av mark-, land- och sjöområden inklusive lantmäteri-, besiktnings- och inspektionstjänster; arkitektkonsultationer, landskapsarkitektur och arkitekturverksamhet; kartläggning och kart- och konstruktionsritning inom lantmäteri och infrastrukturområdet inkluderande kalibreringstjänster och flygfotografering medelst fotogrammetri; allmänna lantmäteritjänster; informationstjänster inom lantmäteriområdet; materialprovning; meteorologisk information och mätningar av meteorologiska områden till lands och till sjöss; besiktnings- och inspektionstjänster av fastighets-, lands- och markområden samt till sjöss; datorprogrammering och uppdatering av programvara inklusive utformning och konstruktion av datorprogramvara, leasing av åtkomsttid till databaser och uthyrning av datorprogramvara inom lantmäteriområdet; forsknings- och utvecklingstjänster avseende nya produkter inom lantmäteriområdet; fastighetsjuridiska tjänster; inrättande av gemensamma mark- och tomtområden för fastigheter och fastighetsområden även servitut- och samfällighetsupplåtelse; lantmäteritjänster i form av avstyckning, bestämning, klyvning, reglering och sammanslagning av fastigheter och markarealer; materialprovning.