SIDA

Varumärke tillhör SIDA

Ansökningsnummer 199507790
Ansökningsdatum 1995-07-06
Registreringsnummer 334325
Registreringsdatum 1999-12-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-12-23
Typ Figurativt

SIDA

Varor & Tjänster

Klass: 16

Broschyrer, tidskrifter och trycksaker, tryckt informationsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Assistans vid affärs- eller och industriledning, affärsinformation, företagsinformation, affärs- och företagsutredningar, affärsvärdering; marknadsprisanalyser; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; arbetsförmedlingar; bokföringstjänster; reproduktion av dokument; ekonomisk prognostisering; tjänster avseende omlokalisering av företag, undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; datoriserad registerhantering; marknadsstudier, marknadsundersökningstjänster; maskinskrivningstjänster; marknadsföring av internationella biståndsverksamheter; opinionsundersökningar; företags- och organisationskonsultationer; konsultation avseende personaladministration; personalrekrytering; pr-tjänster; rationaliseringsexpertis; redovisning av räkenskaper; renskrivnings- och utskrivningstjänster; revision och revisionsarbete; rådgivningstjänster för företagsledning; sekreterartjänster; värdering av skog på rot; statistisk information; stenografitjänster; uppdatering av annons- och reklammaterial, utarbetande av reklamtexter; anordnande av utställningar för kommersiellt och reklamändamål.

Klass: 36

Bildande av aktiefonder; finansiella analyser; arrangerande av insamlingar; bankrörelse, betalkortstjänster, borgensmannatjänster, borgenärstjänster; bostadsförmedlingstjänster; leasing av fast egendom; fastighetsförvaltning, fastighetsmäkleri, fastighetsvärdering; finansiell förvaltning, finansiell information, finansiell konsultation, finansiell utvärdering (försäkring, bank, fastighet), finansieringstjänster, fondinvesteringar; information avseende försäkringar; försäkringsgaranttjänster, försäkringskonsultationer, försäkringsmäkleri; förtroendemannaskap med rätt att förvalta anförtrodda medel; förvaltarskap; ekonomisk förvaltning; hypoteksbanker; förvaltning av hyreshus; anordnande av insamlingar; kapitalinvestering; kreditgivning, livförsäkringsgaranttjänster; penningsinsamlingar för välgörande ändamål; elektronisk överföring av penningmedel; sjukförsäkringsgaranttjänster; sjöförsäkringsgaranttjänster; tullklarering; upprättande av rättsliga borgensförbindelser; utarrendering av lantgårdar; utlåning mot säkerheter; valutaväxling; växlingskontor.

Klass: 37

Konstruktions-, anläggnings- och byggnadstjänster även övervakning av byggnadskonstruktioner under uppförande i utlandet, särskilt i utvecklingsländer.

Klass: 38

Datorstödd överföring av meddelanden och bilder, kommunikationstjänster via datorterminaler; elektronisk post; sändning och överföring av faxmeddelanden; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändning; kommunikationer via telefon, kommunikationer via telegram; sändning av meddelanden; kommunikationstjänster avseende mobiltelefoner; nyhetsbyråer; personsökningstjänster (radio eller telefon); sändning av telegram; radio- och televisionssändning; telefontjänster; telegrafitjänster; telegram; telextjänster; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden.

Klass: 39

Ambulanstransport; befraktning; biltransport, busstransport, båttransport; bärgningstjänster; chaufförstjänster; eldistribution; flodtransport; flyttningstjänster; färjetransport; lossning av gods; godsmagasinering; varumagasinering; information avseende magasinering; information avseende transportering; isbrytningstjänster; järnvägstransporter; kurirtjänster (meddelanden eller varor); kärrfrakter; uthyrning av lagerlokaler; varuleverans; lossningstjänster; lotsning; lufttransport; magasinering, magasineringstjänster; pansarbilstransport; passagerartransport; pråmtransport; bokning av resor; räddningsoperationer (transporttjänster); sjötransport; skeppning av gods; spedition; transport i pipelines; transport och lagring av avfall och sopor; turistbyråer (ej hotellbokning); undervattensbärgning; uthyrning av lastvagnar; vattendistribution; vattenförsörjning; åkerier.

Klass: 40

Omvandling av avfall, återvinning av avfall; förädling av olja; information avseende materialbehandling; legotillverkning; luftrening; lödningstjänster; materialbehandling; raffineringstjänster; sågningstjänster (sågverk); timmerfällning och -bearbetning, träarbetstjänster; vattenbehandling.

Klass: 41

Akademier för utbildning; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål, arrangerande och hållande av konferenser, kongresser, seminarier och symposier; lånebibliotek; bokbusstjänster; bokförlagsverksamhet; filmproduktion; gymnastikundervisning; handledningstjänster; utbildnings- och undervisningsinformation; internatskolor; klubbverksamhet (undervisning och utbildning); lekskolor; idrottslägertjänster; museiverksamhet (visningar och utställningar); praktisk utbildning (instruktionstjänster), privatundervisning; produktion av radio- och televisionsprogram; textpublicering (ej reklamtexter), ovan nämnda tjänster rörande utbildning avser ej religösa eller andliga utbildningstjänster.

Klass: 42

Analyser för exploatering av oljefält; rådgivning avseende apoteksvaror; arkitektkonsultationer, landskapsarkitektur, arkitekturverksamhet; bränning av avfall och sopor, destruktion av avfall; bakteriologisk forskning, bakteriologitjänster; barnmorsketjänster, tjänster avseende barnomsorg; besiktnings- och inspektionstjänster; blodbankstjänster; uthyrning av flyttbara byggnader; daghem; djuruppfödning; efterforskning av försvunna personer; industriell formgivning; geologisk forskning, geologisk prospektering; forsknings- och utvecklingstjänster avseende nya produkter; fotografering, fotoreportagetjänster, fotosättning; fysikvetenskapliga forskningstjänster; förmyndarskap; förvaltning av upphovsrätter; geologiska undersökningar; luft- eller ytledes spridning av gödningsämnen och andra jordbrukskemikalier; pensionärshem, sjukhem; hortikulturtjänster; hälsovårdstjänster; licensiering av immaterialrätter, immaterialrättsliga konsultationer; ingenjörstjänster; uthyrning av jordbruksmaskiner; juridisk forskning, juridiska tjänster; kalibreringstjänster (mätning); kemilaboratorier, kemisk analys, kemisk forskning; medicinska kliniker; konstruktionsritning; konsultation i säkerhetsfrågor; professionell konsultation(ej företags-); kvalitetskontroll; landskapsarkitekttjänster; lantmäteritjänster; litografisk tryckning; maskinritning; materialprovning; forskning beträffande mekanik; metereologisk information; nattvakter, nattvaktstjänster; nyhetsreportertjänster; undersökningar och utlåtande avseende oljefält, provning av oljekällor; oljeletning; pensionatsrörelse, plantskolor; tekniska projektstudier; oljeprospektering; psykologisk testning vid rekrytering; sjukhem, sjukhus, sjukhustjänster, vårdcentraltjänster, sjukskötersketjänster,sjukvårdstjänster; skadedjursutrotning (för jordbruksändamål); tandläkarverksamhet; tolkning av teckenspråk; teknisk forskning; trädgårdsskötsel och tjänster avseende underhåll av träd; undersökningar beträffande saknade personer; undersökningar och utlåtanden avseende oljefält; undervattensutforskningar; veterinärverksamhet; väderlekstjänster, översättningsverksamhet.