Ansökningsnummer 200201037
Ansökningsdatum 2002-02-13
Registreringsnummer 353735
Registreringsdatum 2002-03-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-22
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater: kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

Klass: 11

Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll av elinstallationeroch elanläggningar; elinstaUationstjänster.

Klass: 38

Telekommunikation; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk post; sändning av faxmeddelanden; information avseende telekommunikation, kabeltelevisionssändning; kommunikation via fiberoptiska nätverk; kommunikationer via datorterminaler; kommunika-tioner via telefon; kommunikationer via telegram; sändning av meddelanden; kommunikationer via mobiltelefoner; nyhetsbyråer; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommuni-kation); pressagenturer; radiosändning; satellitöverföring; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; sändning av telegram; tele-visionssändning; telefon!; telegrafi; telexering; uthyrning av faxapparatur; uthyrning av modem; uthyrning av telefoner; uthyrning av telekommuni-kationsutrustningar; överföring av telegram; accesstjänster till telekommunikationsnätverk; bredbandskommunikation; digitala överföringstjänsteroch sändningstjänster via internet; IP- kommunikationstjänster (Internet nätleverantörer/intemetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst tillnätverk; sändning (kontinuerlig) av film och program via datanät -(analogt med kabel-TV-sändning); sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av videofilm; telekommunikation, nämligen upplåtande av åtkomst till distribuerade databaser; tjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; upplåtande av åtkomst till datanät-verk/internet; WAP-kommunikationstjänster; överföring och/eller sändning av databasinformation via telenät.

Klass: 42

Ingenjörsteknisk och teknisk expertis; tekniska utredningar och undersökningar; teknisk forskning; föreskrivande- och tillsynstjänster inom osäkerhetsområdet.