KAROLINSKA MEDICIN

Varumärke tillhör KAROLINSKA INSTITUTET

Ansökningsnummer 200403971
Ansökningsdatum 2004-06-04
Registreringsnummer 378614
Registreringsdatum 2006-02-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-02-17
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 1

Bakteriologiska preparat för laboratorieändamål och/eller vetenskapliga ändamål, diagnostiska preparat och testsatser för laboratorieändamål och/ eller vetenskapliga ändamål; kemikalier och kemiska substrat för industriell och vetenskaplig användning.

Klass: 5

Farmaceutiska och hygieniska preparat för medicinska ändamål;blod och blodersättningsmedel; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk.

Klass: 10

Kirurgiska, medicinska, odontologiska apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial.

Klass: 16

Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) samt handböcker inom hälso- och sjukvård.

Klass: 39

Transport av patienter och material; anordnande av resor; information avseende transport av patienter och material samt anordnade av resor.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; arrangerande och hållande av kollokvier, konferenser, kongresser, seminarier, studiecirklar och symposier; rekreationstjänster; lånebibliotek; uthyrning av filmprojektorer och tillbehör; uthyrning av radio- och televisionsapparater; uthyrning av filmer; uthyrning av videoband; uthyrning av videobandspelare.

Klass: 42

Medicinsk forskning, medicinsk utveckling; medicinsk analys- och konsultverksamhet; vetenskaplig forskning och utveckling; vetenskaplig forskning inom hälso- och sjukvård; information vid framställning av bakteriologiska preparat för laboratorieändamål och/eller vetenskapliga ändamål; information vid framställning av diagnostiska preparat och testsatser för laboatorieändamål och/eller vetenskapliga ändamål.

Klass: 43

Tillhandahållande av mat och dryck.

Klass: 44

Medicinska tjänster; sjukvård; hälsovård; terapeutisk vård; rehabilitering och förebyggande hälsovård; medicinska analystjänster relaterade till vård av personer (såsom röntgenbehandling och blodprovstagning); konstgjord befruktning; farmaceutisk rådgivning; tandvård; laboratorieverksamhet inklusive medicinska och kliniskt fysiologiska laboratorietjänster; kliniska forskningstjänster; diagnostik; information vid användning av kirurgiska och medicinska apparater och instrument, konstgjorda lemmar, organ och ortopediska artiklar; information vid framställning och användning av farmaceutiska och hygieniska preparat, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat och förbandsmaterial.