LFV

Varumärke tillhör LUFTFARTSVERKET

Ansökningsnummer 199510380
Ansökningsdatum 1995-09-14
Registreringsnummer 318571
Registreringsdatum 1996-10-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-10-25
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; reklamtjänster.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; sponsorverksamhet; uthyrning/upplåtande av butikslokaler, kontorslokaler, banklokaler, postlokaler och verkstadslokaler; arrende/upplåtande av mark, skog och fiskevatten.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll av byggnader (fastighetsservice) och fordon; installation av el och VVS; lokalvård; flygplanstädning; avisning av flygplan; snöröjning.

Klass: 38

Telekommunikation; intern och extern flygkommunikation.

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor; bilparkering och flygplansparkering; uthyrning/upplåtande/arrende av hangarer och garage; frakhantering som omfattar hämtning/leverans av fraktgods till kund, hantering i terminal och leverans till flygplan; trafikinformation och bokning av bussbiljetter; lastning och lossning av bagage; hantering av förstört och borttappat bagage; ledsagning av passagerare; incheckning av passagerare och bagage; vikt- och balansberäkning för passagerare och bagage; beräkning av luftfartygs vikt; ramptjänster nämligen hantering av luftfartyg på marken i samband med ankomst eller avgång innefattande dirigering av flygtrafiken på plattan; bränsle- och vattenförsörjning till flygplan.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet i form av museiverksamhet och utställningar; konferenstjänster.

Klass: 42

Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; medicinsk, hygienisk och skönhetsvård; juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; dataprogrammering; trafikpolitiska tjänster i form av tillståndsgivning för luftfartyg att i svenskt luftrum utföra regelbunden och icke regelbunden trafik, utfärdande av operativa tillstånd avseende flygverksamhet i Sverige, godkännande av flygföretagens biljettpriser och tidtabeller, säkerhets- och samhällsekonomisk bedömning avseende inrättande av nya flygplatser samt bevakning av Sveriges internationella och nationella intressen avseende den civila luftfarten; uthyrning/upplåtande av hotellrum, konferenslokaler och restauranger; service till besättningar i form av hotellbokning; flygledningstjänster nämligen givande av tillstånd föt start och landning av flygplan samt övervakning av flygningar; information och rådgivning avseende miljöarbete; upplåtande av andaktsrum; säkerhets- och bevakningstjänster i form av skydd mot brottslig handling som äventyrar säkerheten för civil luftfart.