Ansökningsnummer 201201483
Ansökningsdatum 2012-02-23
Registreringsnummer 506441
Registreringsdatum 2012-08-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-08-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning apparater och instrument; magnetiska databärare; inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror.

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser.

Klass: 41

Undervisning/utbildning avseende meteorologisk observationstjänst; anordnande av handledning/instruktion avseende meteorologisk observationstjänst.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning och design relaterad därtill; industriell analys och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.