Ansökningsnummer 201005620
Ansökningsdatum 2010-07-07
Registreringsnummer 414011
Registreringsdatum 2010-11-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-11-12
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; datorprogram.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara; datortjänster för att skydda mjukvaror; konsultation inom området datorsäkerhet; krypteringstjänster (datorsäkerhet); konsultationstjänster relaterade till datorsäkerhet; rådgivande tjänster relaterade till säkerhet av produkter; undersökningar av datahårdvara och mjukvara.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå individuella behov; konsultationer i säkerhetsfrågor; konsultationstjänster relaterade till säkerhet; datoriserade säkerhetstjänster för företag och myndigheter.