Ansökningsnummer 201405364
Ansökningsdatum 2014-08-29
Registreringsnummer 522392
Registreringsdatum 2014-12-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-12-15
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för kontroll (övervakning) och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; digitala inspelningsbara media; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror.

Klass: 12

Fordon och farkoster; farkoster för användning i luften; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; luftburna målrobotar.

Klass: 16

Papper; kartong; trycksaker; fotografier; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) för en luftburen målrobot.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; undervisning/utbildning med användning av en luftburen målrobot; anordnande av handledning/instruktion; anordnande av handledning/instruktion med användning av en luftburen målrobot.