IMY. Integritetsskydds myndigheten

Varumärke tillhör Integritetsskyddsmyndigheten

Ansökningsnummer 202008632
Ansökningsdatum 2020-12-20
Registreringsnummer 612906
Registreringsdatum 2021-02-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-12-20
Typ Figurativt

IMY. Integritetsskydds myndigheten

Varor & Tjänster

Klass: 41

Publicering av broschyrer; publicering av dokument; publicering av elektroniska tidskrifter; publicering av elektroniska publikationer; publicering av faktablad; publicering av handböcker; publicering av informationsblad; publicering av nyhetsbrev; publicering av texter; publicering av utbildningsmaterial; utgivning av informationsblad; publicering av texter, inte reklamtexter; framställande och utgivning av texter, inte reklamtexter; anordnande av seminarier; anordnande av undervisningsaktiviteter; anordnande av utbildning; anordnande av workshops; anordnande och genomförande av seminarier; anordnande och genomförande av workshopar (utbildning); arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av symposier; genomförande av kurser, seminarier och workshopar; undervisning/utbildning; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier.

Klass: 45

Granskning av rättslig efterlevnad; granskning av normer och praxis för säkerställande av efterlevnad av lagar och regleringar; granskning av regelefterlevnad; information avseende juridiska åligganden; information om frågor avseende mänskliga rättigheter; juridisk information; rådgivning avseende rättsliga frågor; utarbetande av juridisk information; utarbetande av föreskrifter (juridiska).