Visa allt om Storstockholms Storköksservice AB
Visa allt om Storstockholms Storköksservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 10 182 9 037 5 734 4 177 4 141 4 064
Övrig omsättning 1 1 44 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 123 475 268 228 87 742
Resultat efter finansnetto 2 121 476 270 230 27 730
Årets resultat 1 221 268 157 119 7 389
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 146 122 72 117 166
Omsättningstillgångar 3 609 1 879 1 565 974 1 029 987
Tillgångar 3 692 2 025 1 687 1 045 1 146 1 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 411 590 473 415 396 489
Obeskattade reserver 999 457 334 271 210 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 12 32
Kortfristiga skulder 1 281 977 881 358 527 432
Skulder och eget kapital 3 692 2 025 1 687 1 045 1 146 1 153
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 207 2 034 1 384 997 1 413 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 774 642 478 371 503 291
Utdelning till aktieägare 400 0 150 100 100 100
Omsättning 10 183 9 038 5 778 4 188 4 141 4 064
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 697 1 506 1 147 1 044 1 035 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 453 377 344 481 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 134 498 298 263 122 789
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,67% 57,60% 37,28% 0,87% 1,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,53% 23,60% 16,00% 22,20% 7,77% 64,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,86% 5,29% 4,71% 5,55% 2,15% 18,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,60% 53,61% 53,64% 53,36% 64,21% 59,47%
Rörelsekapital/omsättning 22,86% 9,98% 11,93% 14,75% 12,12% 13,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,32% 46,74% 43,48% 58,83% 48,06% 55,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,46% 173,49% 158,57% 251,96% 184,82% 213,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...