Visa allt om CarinK AB
Visa allt om CarinK AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 823 634 - 983 822 1 528 719
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 89 - 133 69 703 -45
Resultat efter finansnetto 135 84 - 131 69 703 -45
Årets resultat 76 109 - 119 92 436 -45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 32 - 24 0 0 0
Omsättningstillgångar 655 878 - 657 676 965 242
Tillgångar 763 909 - 680 676 965 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 391 466 - 349 230 518 55
Obeskattade reserver 126 91 - 161 125 125 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 245 353 - 170 321 323 187
Skulder och eget kapital 763 909 - 680 676 965 242
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 105 140 168 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 175 160 - 19 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 76 74 - 54 39 53 59
Utdelning till aktieägare 150 150 - 0 0 250 0
Omsättning 823 634 - 983 822 1 528 719
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 823 634 - 492 822 1 528 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 320 - 175 323 368 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 162 91 - 133 69 703 -45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,81% - - 19,59% -46,20% 112,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,69% 9,79% - 19,56% 10,21% 72,85% -18,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,40% 14,04% - 13,53% 8,39% 46,01% -6,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,74% 95,27% - 90,84% 93,67% 90,18% 89,85%
Rörelsekapital/omsättning 49,82% 82,81% - 49,54% 43,19% 42,02% 7,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,13% 59,07% - 68,77% 47,65% 63,23% 22,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 267,35% 248,73% - 386,47% 210,59% 298,76% 129,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...