Visa allt om JPEM AB
Visa allt om JPEM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 165 116 138 0 67 16 836 1 695 150 235
Övrig omsättning 12 - 40 20 43 28 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 68 13 81 -54 -30 -132 85 -13 49
Resultat efter finansnetto 147 153 243 3 48 347 1 169 29 977
Årets resultat 115 135 212 0 49 349 1 129 19 954
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 434 2 434 2 499 2 434 2 440 2 445 2 055 1 029 1 022
Omsättningstillgångar 663 927 452 553 1 731 7 950 738 333 406
Tillgångar 3 096 3 361 2 950 2 988 4 171 10 394 2 794 1 362 1 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 961 2 846 2 712 2 499 2 500 2 451 2 202 1 073 1 054
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 3 5 6 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 53 83 113 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 462 157 375 1 671 7 940 586 284 371
Skulder och eget kapital 3 096 3 361 2 950 2 988 4 171 10 394 2 794 1 362 1 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 120 175 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 119 47 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 43 119 70 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 177 116 178 20 110 16 864 1 695 150 235
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 16 836 1 695 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 361 297 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 13 82 -49 -25 -127 90 -8 49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,24% -15,94% - -100,00% -99,60% 893,27% 1 030,00% -36,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,84% 4,70% 8,44% - 1,34% 3,38% 42,02% 2,72% 68,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 90,91% 136,21% 180,43% - 83,58% 2,08% 69,26% 24,67% 416,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,55% - 94,03% 2,43% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 333,94% 400,86% 213,77% - 89,55% 0,06% 8,97% 32,67% 14,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,64% 84,68% 91,93% 83,63% 59,94% 23,60% 78,94% 79,10% 74,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 591,96% 200,65% 287,90% 147,47% 103,59% 100,13% 125,94% 117,25% 109,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...