Visa allt om Vetlanda Arena AB
Visa allt om Vetlanda Arena AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 10 866 10 593 10 520 10 147 8 296 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 165 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 663 1 655 1 807 1 998 1 403 33 -68 -39 -23
Resultat efter finansnetto 228 98 125 232 229 40 -68 -24 -12
Årets resultat 222 149 0 2 96 40 -68 -24 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 206 57 748 60 033 59 966 61 142 38 399 418 100 0
Omsättningstillgångar 670 553 462 438 407 3 335 1 500 792 757
Tillgångar 60 876 58 301 60 495 60 405 61 549 41 734 1 918 892 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 082 2 860 2 711 2 684 2 486 2 084 396 464 488
Obeskattade reserver 427 420 472 347 119 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 494 49 022 50 305 51 590 55 700 33 488 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 873 5 999 7 008 5 784 3 244 6 162 1 522 428 269
Skulder och eget kapital 60 876 58 301 60 495 60 405 61 549 41 734 1 918 892 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 2009-04 2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 784 1 645 1 946 1 837 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 702 636 657 608 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 866 10 593 10 520 10 147 8 296 165 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 8 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 358 1 513 1 503 1 268 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 313 328 323 284 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 069 4 050 4 164 4 291 2 908 33 -68 -39 -23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,58% 0,69% 3,68% 22,31% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,74% 2,84% 2,99% 3,31% 2,34% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,33% 15,62% 17,18% 19,69% 17,33% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning -57,09% -51,41% -62,22% -52,69% -34,20% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,61% 5,47% 5,09% 4,87% 4,18% 4,99% 20,65% 52,02% 64,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,75% 9,22% 6,59% 7,57% 12,55% 54,12% 98,55% 185,05% 281,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...