Visa allt om Kärnhem Halland AB
Visa allt om Kärnhem Halland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 0 9 30 859 6 809 38 655 40 716 41 689 53 975 9 000
Övrig omsättning - 42 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 -88 -1 731 1 113 -3 5 232 3 602 1 660 3 183
Resultat efter finansnetto -55 -86 -1 722 1 158 33 5 293 3 641 1 913 3 177
Årets resultat 22 1 337 -1 722 -32 6 3 883 2 674 1 352 1 677
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 0 0 52 78 40 63 89
Omsättningstillgångar 3 780 4 218 5 773 7 095 10 501 15 612 16 705 6 929 11 506
Tillgångar 3 780 4 224 5 773 7 095 10 552 15 690 16 745 6 992 11 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 779 3 757 2 037 3 759 3 791 6 785 5 903 3 229 1 877
Obeskattade reserver 0 0 0 0 810 810 810 810 818
Avsättningar (tkr) 0 190 345 262 536 272 154 84 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 277 3 391 3 074 5 415 7 823 9 879 2 869 8 901
Skulder och eget kapital 3 780 4 224 5 773 7 095 10 552 15 690 16 745 6 992 11 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 635 652 635 917 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 224 975 873 967 1 147 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 97 853 856 872 1 131 692
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0
Omsättning 0 51 30 859 6 809 38 655 40 716 41 689 53 975 9 000
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 6 809 12 885 13 572 13 896 17 992 4 500
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 326 827 801 839 1 090 850
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -57 -88 -1 731 1 126 23 5 255 3 625 1 695 3 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -99,97% 353,21% -82,39% -5,06% -2,33% -22,76% 499,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -2,04% -29,76% 16,35% 0,34% 33,76% 21,87% 27,45% 27,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -955,56% -5,57% 17,04% 0,09% 13,01% 8,78% 3,56% 35,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 43 788,89% 7,72% 59,05% 13,16% 19,13% 16,37% 7,52% 28,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,97% 88,94% 35,28% 52,98% 41,58% 47,05% 38,82% 54,52% 21,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 378 000,00% 1 522,74% 170,24% 199,06% 183,90% 196,86% 141,70% 193,48% 105,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...