Visa allt om Fruängen DGC Holding AB
Visa allt om Fruängen DGC Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 928 9 143 8 876 19 152 8 514 8 611 8 473 8 801 8 690 3 357
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 1 187 6 068 15 474 5 731 5 367 -16 598 3 997 5 109 2 693
Resultat efter finansnetto 112 -365 1 033 5 015 3 087 2 631 -19 464 -75 252 2 571 839
Årets resultat 477 -565 -332 4 093 3 087 2 631 -13 625 -75 252 1 995 453
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 990 62 312 66 861 69 584 64 618 67 340 70 063 89 000 24 764 25 536
Omsättningstillgångar 12 106 9 093 8 219 6 356 12 198 9 029 2 842 1 815 18 585 18 652
Tillgångar 71 096 71 405 75 080 75 940 76 816 76 369 72 905 90 815 43 348 44 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 998 3 521 3 831 5 684 3 028 1 379 185 100 528 553
Obeskattade reserver 1 473 1 295 822 0 0 0 0 0 0 210
Avsättningar (tkr) 8 578 9 239 12 157 12 586 15 559 16 071 16 584 17 097 0 0
Långfristiga skulder 90 90 90 0 0 54 026 54 026 69 026 39 736 39 361
Kortfristiga skulder 56 957 57 260 58 180 57 670 58 229 4 893 2 110 4 591 3 084 4 065
Skulder och eget kapital 71 096 71 405 75 080 75 940 76 816 76 369 72 905 90 815 43 348 44 188
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 928 9 143 8 876 19 152 8 514 8 611 8 473 8 801 8 690 3 357
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 3 846 8 018 17 424 7 681 6 140 -15 825 4 770 5 882 2 908
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,29% 3,01% -53,65% 124,95% -1,13% 1,63% -3,73% 1,28% 158,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,33% 2,72% 8,08% 20,38% 7,55% 7,03% -22,73% 4,41% 11,80% 6,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,80% 21,25% 68,38% 80,80% 68,10% 62,36% -195,60% 45,51% 58,87% 80,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,51% 34,00% 78,71% 91,17% 68,11% 63,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -565,73% -526,82% -562,88% -267,93% -540,65% 48,03% 8,64% -31,54% 178,38% 434,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,24% 6,35% 5,96% 7,48% 3,94% 1,81% 0,25% 0,11% 1,22% 1,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,25% 15,88% 14,13% 11,02% 20,95% 184,53% 134,69% 39,53% 602,63% 458,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...