Visa allt om Copperstone Resources AB (publ)
Visa allt om Copperstone Resources AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 91 124 671 641 773 5 708 7 032 1 314 1 271
Övrig omsättning 6 437 8 556 1 797 2 317 3 544 5 665 1 541 1 050 3 010
Rörelseresultat (EBIT) -9 426 -1 674 -15 815 -10 640 -11 242 -4 180 -3 258 -2 919 -1 005
Resultat efter finansnetto -13 618 -1 919 -15 762 -10 613 -13 887 -5 546 -3 937 -3 000 -1 043
Årets resultat -13 618 -4 113 -9 938 -10 613 -13 785 -7 126 -5 633 -3 000 -1 043
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 661 27 300 22 379 23 152 27 378 21 076 14 175 6 736 6 298
Omsättningstillgångar 3 399 2 717 6 270 11 712 7 590 13 526 7 160 1 138 2 142
Tillgångar 38 060 30 017 28 649 34 864 34 968 34 602 21 335 7 873 8 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 286 23 160 23 374 32 271 31 879 30 979 17 924 6 238 6 617
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 37 37 0 73 73 175 262 0 0
Långfristiga skulder 3 388 3 678 1 289 137 187 238 286 350 413
Kortfristiga skulder 8 349 3 142 3 986 2 383 2 829 3 210 2 861 1 286 1 411
Skulder och eget kapital 38 060 30 017 28 649 34 864 34 968 34 602 21 335 7 873 8 440
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 1 554 1 439 1 561 1 539 1 465 1 601 1 335 843 908
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 235 1 339 1 576 2 266 2 580 2 233 1 245 1 114 1 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 905 1 473 1 639 1 868 1 919 1 733 1 614 885 996
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 528 8 680 2 468 2 958 4 317 11 373 8 573 2 364 4 281
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 5 6 7 8 8 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 46 62 134 107 110 714 879 329 318
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 219 1 999 950 894 790 716 532 701 823
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 786 -1 274 -7 189 -10 588 -11 111 -3 961 -2 766 -2 324 -837
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,61% -81,52% 4,68% -17,08% -86,46% -18,83% 435,16% 3,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,40% -5,25% -54,72% -29,74% -38,77% -15,96% -18,05% -37,58% -11,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9 367,03% -1 270,97% -2 336,21% -1 617,63% -1 753,82% -96,78% -54,75% -225,19% -76,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5 439,56% -342,74% 340,39% 1 455,38% 615,91% 180,73% 61,13% -11,26% 57,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,06% 77,16% 81,59% 92,56% 91,17% 89,53% 84,01% 79,23% 78,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,71% 86,47% 157,30% 491,48% 268,29% 421,37% 250,26% 88,49% 151,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 91 147 2 235 2 645 3 461 3 255 4 078 1 314 1 271 0
Övrig omsättning 6 437 1 472 - - - - 476 1 050 3 010 1 581
Rörelseresultat (EBIT) -6 268 -6 709 -5 237 -5 589 -4 966 -4 656 -5 076 -2 917 -1 005 -1 778
Resultat efter finansnetto -6 734 -12 313 -17 802 -6 301 -4 749 -5 798 -5 154 -2 940 -1 018 -1 734
Årets resultat -6 734 -12 313 -17 802 -6 301 -5 027 -5 798 -5 154 -2 940 -1 018 -1 734
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 814 36 812 30 890 31 323 33 103 23 377 17 289 6 845 6 359 2 357
Omsättningstillgångar 6 227 5 018 3 562 17 346 11 169 12 976 4 643 1 129 2 151 1 652
Tillgångar 53 041 41 830 34 452 48 669 44 272 36 353 21 932 7 974 8 510 4 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 997 17 988 29 953 46 645 41 941 32 283 18 981 6 323 6 642 3 480
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 038 3 000 0 137 187 238 288 350 413 0
Kortfristiga skulder 22 006 20 842 4 499 1 887 2 144 3 832 2 663 1 301 1 456 530
Skulder och eget kapital 53 041 41 830 34 452 48 669 44 272 36 353 21 932 7 974 8 510 4 010
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 554 1 439 1 561 1 539 1 465 1 601 1 335 843 908 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 88 356 508 533 609 560 1 037 1 114 1 240 833
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 853 1 034 1 137 1 082 1 130 895 1 019 885 996 427
Utdelning till aktieägare 0 0 7 901 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 528 1 619 2 235 2 645 3 461 3 255 4 554 2 364 4 281 1 581
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 91 147 1 118 1 323 1 731 1 628 2 039 329 318 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 265 2 558 1 580 1 404 1 385 1 275 1 848 701 823 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 268 -6 707 -5 208 -5 543 -4 902 -4 580 -4 779 -2 322 -873 -1 759
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,10% -93,42% -15,50% -23,58% 6,33% -20,18% 210,35% 3,38% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,14% -28,71% -51,53% -12,45% -9,98% -15,89% -23,13% -36,36% -11,48% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 827,47% -8 170,75% -794,36% -229,00% -127,68% -177,45% -124,40% -220,62% -76,87% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning -17 339,56% -10 764,63% -41,92% 584,46% 260,76% 280,92% 48,55% -13,09% 54,68% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,78% 43,00% 86,94% 95,84% 94,73% 88,80% 86,54% 79,30% 78,05% 86,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,30% 24,08% 79,17% 919,24% 520,94% 338,62% 174,35% 86,78% 147,73% 311,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...