Visa allt om Termino C 1706 AB
Visa allt om Termino C 1706 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 383 1 039 810 368 382 1 514 982 950 325
Övrig omsättning 23 - - 16 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 267 80 327 48 829 661 883 310
Resultat efter finansnetto -3 1 375 558 288 5 980 1 042 624 890 310
Årets resultat 90 1 247 405 128 5 980 816 315 455 168
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 821 9 913 10 217 10 776 4 135 4 206 4 177 1 266
Omsättningstillgångar 1 240 2 293 984 518 1 869 1 908 1 053 1 192 1 375
Tillgångar 1 240 11 114 10 897 10 735 12 645 6 043 5 259 5 369 2 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 7 210 6 492 6 088 5 960 1 279 860 910 1 301
Obeskattade reserver 482 605 622 571 482 482 482 314 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 396 1 851 2 851 2 951 4 732 3 139 3 116 3 594 1 000
Kortfristiga skulder 85 1 448 931 1 125 1 471 1 143 801 553 264
Skulder och eget kapital 1 240 11 114 10 897 10 735 12 645 6 043 5 259 5 369 2 641
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 158 465 202 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 395 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 124 0 50 146 63 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 530 0 0 1 100 398 364 0
Omsättning 406 1 039 810 384 382 1 514 982 950 325
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 382 1 514 982 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 208 611 265 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 267 80 327 48 829 661 883 310
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,14% 28,27% 120,11% -3,66% -74,77% 54,18% 3,37% 192,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,73% 12,38% 5,21% 3,11% 48,54% 17,66% 12,63% 16,60% 11,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,35% 132,44% 70,12% 90,76% 1 606,81% 70,48% 67,62% 93,79% 95,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 301,57% 81,33% 6,54% -164,95% 104,19% 50,53% 25,66% 67,26% 341,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,66% 69,12% 63,78% 60,63% 49,94% 27,04% 22,95% 21,16% 51,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 458,82% 158,36% 105,69% 46,04% 127,06% 166,93% 131,46% 215,55% 520,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...