Visa allt om Sandvikens Elektriska AB
Visa allt om Sandvikens Elektriska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 158 8 373 6 555 5 551 6 948 6 181 5 986 9 020 8 897 9 212
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 501 624 -233 194 124 153 91 978 245
Resultat efter finansnetto 296 426 -92 -183 241 126 156 190 982 233
Årets resultat 122 316 -12 14 166 149 114 141 502 119
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 417 59 381 337 310 282 194 223 155 185
Omsättningstillgångar 1 915 2 739 2 314 2 433 2 269 2 074 2 184 2 866 2 398 1 681
Tillgångar 3 333 2 797 2 695 2 770 2 579 2 356 2 378 3 090 2 553 1 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 339 668 352 469 561 605 562 867 726 224
Obeskattade reserver 116 30 30 110 318 263 315 315 310 60
Avsättningar (tkr) 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
Kortfristiga skulder 1 498 2 099 2 313 2 191 1 701 1 488 1 502 1 907 1 517 1 405
Skulder och eget kapital 3 333 2 797 2 695 2 770 2 579 2 356 2 378 3 090 2 553 1 866
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 870 765 1 055 1 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 509 2 657 2 034 2 160 2 664 2 028 1 341 1 343 1 171 1 036
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 281 1 290 1 057 1 066 1 214 1 031 1 074 1 084 971 837
Utdelning till aktieägare 165 452 0 105 105 105 105 105 315 0
Omsättning 7 158 8 373 6 555 5 551 6 948 6 181 5 986 9 020 8 897 9 212
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 7 8 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 895 1 196 936 793 993 883 748 1 128 1 112 1 535
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 571 449 469 564 448 420 401 413 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 523 640 -218 209 155 189 123 1 008 280
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,51% 27,73% 18,09% -20,11% 12,41% 3,26% -33,64% 1,38% -3,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,91% 15,37% -3,15% -6,53% 9,77% 8,45% 6,73% 6,54% 38,82% 13,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,15% 5,14% -1,30% -3,26% 3,63% 3,22% 2,67% 2,24% 11,14% 2,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,26% 61,50% 72,10% 65,59% 69,63% 63,58% 72,34% 61,93% 67,57% 48,82%
Rörelsekapital/omsättning 5,83% 7,64% 0,02% 4,36% 8,18% 9,48% 11,39% 10,63% 9,90% 3,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,89% 24,72% 13,93% 19,86% 30,84% 33,91% 33,40% 35,40% 37,18% 14,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,09% 116,72% 74,45% 87,40% 108,64% 124,19% 111,78% 118,20% 147,53% 106,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...