Visa allt om LEJMAK Teknik AB
Visa allt om LEJMAK Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 796 2 482 2 489 2 404 2 275 2 282 2 256 2 196 2 066 2 012
Övrig omsättning - 353 300 300 483 395 300 386 300 508
Rörelseresultat (EBIT) 965 815 749 1 019 1 073 1 052 1 015 659 432 445
Resultat efter finansnetto 887 727 628 871 770 628 614 224 35 130
Årets resultat 760 551 727 498 413 352 447 97 402 1 511
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 033 3 360 3 387 3 588 3 779 3 680 3 727 4 075 4 207 4 598
Omsättningstillgångar 4 057 4 270 4 718 4 993 5 284 6 102 5 479 4 666 5 259 3 407
Tillgångar 7 090 7 629 8 105 8 581 9 063 9 781 9 206 8 742 9 465 8 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 416 3 656 3 105 2 378 1 880 1 467 1 115 669 571 168
Obeskattade reserver 171 265 251 565 380 214 112 153 124 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Kortfristiga skulder 504 709 749 639 803 1 101 979 921 1 770 741
Skulder och eget kapital 7 090 7 629 8 105 8 581 9 063 9 781 9 206 8 742 9 465 8 005
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 738 600 509 732 735 798
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 918 1 072 1 070 830 0 150 150 150 150 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 475 524 522 446 419 428 401 484 455 463
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 796 2 835 2 789 2 704 2 758 2 677 2 556 2 582 2 366 2 520
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 932 827 830 801 758 761 752 732 689 671
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 536 533 426 387 394 355 456 444 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 294 1 127 1 068 1 339 1 468 1 384 1 364 1 062 874 844
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,65% -0,28% 3,54% 5,67% -0,31% 1,15% 2,73% 6,29% 2,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,17% 11,55% 9,96% 12,88% 12,37% 10,86% 11,20% 8,57% 5,21% 5,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,94% 35,50% 32,42% 45,97% 49,27% 46,54% 45,70% 34,11% 23,86% 23,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,07% 143,47% 159,46% 181,11% 196,97% 219,15% 199,47% 170,54% 168,88% 132,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,17% 50,63% 40,73% 32,57% 23,83% 16,61% 13,01% 8,91% 6,98% 2,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 804,96% 602,26% 629,91% 781,38% 658,03% 554,22% 559,65% 506,62% 297,12% 459,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...