Visa allt om Waxholms Sjöentreprenad AB
Visa allt om Waxholms Sjöentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 088 7 287 6 791 4 921 6 555 4 567 3 503 3 615 4 411 3 778
Övrig omsättning 126 50 5 207 - - 1 44 - 44
Rörelseresultat (EBIT) 192 358 -125 511 154 137 21 -181 100 383
Resultat efter finansnetto 109 314 -196 469 103 38 -49 -252 36 311
Årets resultat 91 99 26 13 103 38 -49 -152 79 166
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 321 1 542 1 480 1 446 1 324 1 393 1 207 1 211 1 626 1 580
Omsättningstillgångar 698 1 246 1 063 695 752 906 321 338 217 511
Tillgångar 3 019 2 788 2 543 2 140 2 076 2 298 1 528 1 549 1 843 2 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 443 352 253 227 214 111 73 122 274 266
Obeskattade reserver 400 410 225 450 0 0 0 0 100 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 066 874 1 025 1 110 924 1 113 600 706 609 954
Kortfristiga skulder 1 110 1 151 1 039 353 938 1 074 855 721 861 793
Skulder och eget kapital 3 019 2 788 2 543 2 140 2 076 2 298 1 528 1 549 1 843 2 091
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 118 225 120 73
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 823 702 244 500 669 324 72 0 368
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 262 168 92 186 239 160 72 39 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 214 7 337 6 796 5 128 6 555 4 567 3 504 3 659 4 411 3 822
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 1 2 3 3 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 544 2 429 2 264 4 921 3 278 1 522 1 168 1 808 4 411 1 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 636 366 293 345 353 307 202 173 163 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 630 713 194 794 392 368 220 -1 309 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,73% 7,30% 38,00% -24,93% 43,53% 30,37% -3,10% -18,05% 16,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,36% 12,84% -4,92% 24,07% 7,47% 5,96% 1,37% -11,68% 5,48% 18,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,71% 4,91% -1,84% 10,47% 2,36% 3,00% 0,60% -5,01% 2,29% 10,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,97% 51,53% 43,29% 57,37% 37,32% 54,61% 65,94% 35,99% 40,67% 57,36%
Rörelsekapital/omsättning -5,81% 1,30% 0,35% 6,95% -2,84% -3,68% -15,24% -10,59% -14,60% -7,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,01% 24,10% 16,85% 27,01% 10,31% 4,83% 4,78% 7,88% 18,77% 15,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,88% 108,25% 102,31% 196,88% 80,17% 84,36% 37,54% 46,88% 25,20% 64,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...