Visa allt om Sju Skepp AB
Visa allt om Sju Skepp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 471 2 637 1 972 2 566 2 553 2 331 2 348 1 965 1 809 1 714
Övrig omsättning 97 - 22 23 37 14 - 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 244 -18 169 -93 -20 -1 164 -3 30 19
Resultat efter finansnetto 243 -26 168 -93 -22 -10 167 -15 -74 15
Årets resultat 142 -26 152 -93 -22 -10 122 -11 -74 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 35 54 28 107 233 320 354 220 166
Omsättningstillgångar 621 378 347 250 299 169 206 49 281 239
Tillgångar 671 413 401 278 406 402 526 404 501 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 176 202 50 143 165 174 53 54 108
Obeskattade reserver 60 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 12 38 34 63 111 160 42
Kortfristiga skulder 294 237 193 217 225 203 288 241 284 252
Skulder och eget kapital 671 413 401 278 406 402 526 404 501 405
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 26 40 29 105 0 104 17 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 052 914 1 108 1 041 887 790 817 894 777
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 252 196 204 223 204 209 272 267 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 568 2 637 1 994 2 589 2 590 2 345 2 348 1 987 1 809 1 714
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 9 15 8 7 6 4 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 293 131 321 365 389 587 328 452 429
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 151 80 180 193 201 252 202 297 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 271 12 186 -81 -7 47 232 62 95 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,30% 33,72% -23,15% 0,51% 9,52% -0,72% 19,49% 8,62% 5,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,51% -4,36% 42,14% -33,45% -4,93% -0,25% 32,32% -0,74% 5,99% 4,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,92% -0,68% 8,57% -3,62% -0,78% -0,04% 7,24% -0,15% 1,66% 1,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 95,26% 97,62% 84,84% 82,80% 85,97% 84,71% 88,19% 94,14% 91,19%
Rörelsekapital/omsättning 13,23% 5,35% 7,81% 1,29% 2,90% -1,46% -3,49% -9,77% -0,17% -0,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,37% 42,62% 50,37% 17,99% 35,22% 41,04% 33,08% 13,12% 11,35% 27,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,22% 159,49% 179,79% 115,21% 132,89% 83,25% 70,49% 19,50% 98,94% 94,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...