Visa allt om Entreprenad & Fastighet i Svealand AB
Visa allt om Entreprenad & Fastighet i Svealand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 120 155 436 307 285 3 082 12 843 11 777 11 116 11 186
Övrig omsättning - 8 - 35 - 180 1 092 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 -55 144 -103 -142 -50 -147 941 722 1 228
Resultat efter finansnetto 2 -91 693 736 -201 -85 -189 989 757 1 234
Årets resultat 1 178 996 409 405 270 752 404 518 399 651
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 115 1 091 1 128 1 158 1 226 1 311 1 404 1 363 126 106
Omsättningstillgångar 4 131 3 490 2 239 2 097 1 877 1 662 5 309 2 039 2 680 2 758
Tillgångar 5 245 4 582 3 367 3 255 3 103 2 973 6 712 3 402 2 806 2 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 558 2 380 1 534 1 425 1 177 907 974 869 998 753
Obeskattade reserver 1 760 1 263 834 667 485 375 46 792 529 329
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 838 881 922 1 094 980 1 344 900 223 0 0
Kortfristiga skulder 90 58 77 69 461 347 4 792 1 517 1 279 1 782
Skulder och eget kapital 5 245 4 582 3 367 3 255 3 103 2 973 6 712 3 402 2 806 2 864
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 224 672 1 414 1 086 776
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 53 381 1 522 1 945 1 789 754
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 16 261 936 1 298 1 088 507
Utdelning till aktieägare 589 1 000 150 300 157 0 819 0 647 0
Omsättning 120 163 436 342 285 3 262 13 935 11 777 11 116 11 186
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 4 9 11 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 285 771 1 427 1 071 1 112 1 598
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 68 261 382 473 434 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 48 -18 199 -36 -57 43 -55 1 003 747 1 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,58% -64,45% 42,02% 7,72% -90,75% -76,00% 9,05% 5,95% -0,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,72% -1,09% 22,13% 24,49% -4,58% -1,68% -2,16% 29,16% 26,98% 43,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,67% -32,26% 170,87% 259,61% -49,82% -1,62% -1,13% 8,42% 6,81% 11,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,19% 31,92% 63,11% 54,43% 38,17%
Rörelsekapital/omsättning 3 367,50% 2 214,19% 495,87% 660,59% 496,84% 42,67% 4,03% 4,43% 12,60% 8,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,94% 73,44% 64,88% 58,88% 49,45% 39,80% 15,02% 42,31% 49,14% 34,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 590,00% 6 017,24% 2 907,79% 3 039,13% 407,16% 478,96% 110,79% 134,41% 209,54% 154,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...