Visa allt om Lyft- och Montageteknik West AB
Visa allt om Lyft- och Montageteknik West AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 363 3 303 2 266 3 795 2 612 2 214 1 137 1 833 4 034 4 889
Övrig omsättning 312 227 114 - 98 233 273 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 129 111 -56 621 408 221 25 -217 275 357
Resultat efter finansnetto 70 -51 -237 538 308 247 10 -257 310 356
Årets resultat 38 -39 -136 263 206 219 10 -180 163 261
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 398 515 612 751 351 329 57 85 62
Omsättningstillgångar 825 834 677 1 200 1 219 586 623 551 1 108 938
Tillgångar 1 185 1 232 1 192 1 812 1 970 937 952 609 1 193 1 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 517 557 693 580 374 154 144 424 361
Obeskattade reserver 0 0 43 153 0 0 0 0 77 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 133 13 92 15 147 289 0 0 0
Kortfristiga skulder 554 582 580 875 1 375 415 509 464 692 639
Skulder och eget kapital 1 185 1 232 1 192 1 812 1 970 937 952 609 1 193 1 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 160 200 253 190 40 200 265 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 564 406 252 441 312 300 120 97 301 615
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 246 236 306 322 304 227 192 160 277 502
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 0 0 0 100 100
Omsättning 2 675 3 530 2 380 3 795 2 710 2 447 1 410 1 833 4 034 4 889
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 182 1 652 1 133 1 265 871 738 379 611 1 345 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 359 458 349 337 309 132 232 366 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 210 228 41 760 557 237 59 -189 303 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,46% 45,76% -40,29% 45,29% 17,98% - -37,97% -54,56% -17,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,74% 9,01% -4,45% 35,60% 20,71% 27,64% 2,63% -35,63% 26,40% 35,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,39% 3,36% -2,34% 17,00% 15,62% 11,70% 2,20% -11,84% 7,81% 7,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,12% 55,28% 96,91% 94,57% 92,57% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,92%
Rörelsekapital/omsättning 11,47% 7,63% 4,28% 8,56% -5,97% 7,72% 10,03% 4,75% 10,31% 6,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,84% 41,96% 49,54% 44,47% 29,44% 39,91% 16,18% 23,65% 40,19% 36,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,70% 136,43% 109,83% 132,57% 85,75% 131,57% 60,90% 75,00% 130,78% 131,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...