Visa allt om Lars Wingefors AB
Visa allt om Lars Wingefors AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2006-06 *
Nettoomsättning 402 192 521 802 463 829 438 166 365 499 418 152 368 301 -
Övrig omsättning 13 796 32 220 29 763 31 661 263 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 084 74 429 41 949 6 424 35 007 64 239 94 590 -
Resultat efter finansnetto 129 253 64 504 33 282 5 221 33 226 63 272 93 075 -
Årets resultat 84 574 44 497 13 782 9 976 10 212 29 079 51 054 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2006-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 199 844 143 847 98 900 70 370 46 786 24 724 12 930 -
Omsättningstillgångar 268 447 232 403 222 320 265 660 234 416 245 591 187 735 -
Tillgångar 468 291 376 250 321 220 336 030 281 202 270 315 200 665 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 989 206 309 148 679 132 472 124 401 119 091 94 398 -
Minoritetsintressen 50 890 0 35 069 26 252 29 192 29 592 32 926 -
Avsättningar (tkr) 18 650 13 111 28 855 55 086 7 875 6 357 2 032 -
Långfristiga skulder 56 202 28 925 20 000 5 000 10 000 0 3 056 -
Kortfristiga skulder 91 560 127 905 88 617 117 220 109 734 115 275 68 253 -
Skulder och eget kapital 468 291 376 250 321 220 336 030 281 202 270 315 200 665 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 5 873 6 909 5 443 4 013 4 817 3 829 2 549 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 48 321 63 369 71 540 57 795 22 874 20 019 12 262 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 16 049 20 568 23 078 18 454 8 611 6 459 5 516 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 415 988 554 022 493 592 469 827 365 762 418 152 368 301 -
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 184 200 197 161 73 62 47 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 186 2 609 2 354 2 722 5 007 6 744 7 836 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 470 509 507 508 506 433 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 106 436 117 372 69 780 35 702 46 491 70 814 98 601 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,92% 12,50% 5,86% 19,88% -12,59% 13,54% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,47% 20,33% 13,23% 3,23% 12,86% 23,92% 47,18% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,14% 14,66% 9,16% 2,47% 9,89% 15,47% 25,70% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,91% 45,94% 43,95% 32,47% 35,59% 36,84% 39,47% -
Rörelsekapital/omsättning 43,98% 20,03% 28,83% 33,88% 34,11% 31,16% 32,44% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,60% 54,83% 46,29% 39,42% 44,24% 44,06% 47,04% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,42% 135,23% 170,09% 150,10% 161,20% 156,39% 227,26% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-06: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 176 336 408 139 265 272 61 0 0 0
Övrig omsättning 61 309 469 200 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 759 -4 622 -3 378 -3 697 -4 142 -3 674 -2 303 -82 -7 -3
Resultat efter finansnetto 78 153 17 022 3 762 15 498 15 327 36 147 27 257 -2 371 7 369 2 639
Årets resultat 85 750 17 032 4 227 17 235 15 327 36 147 27 257 -2 371 7 369 2 637
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 332 41 664 47 153 25 617 39 729 11 108 6 056 2 533 4 824 574
Omsättningstillgångar 137 957 57 668 40 842 61 187 33 324 50 478 23 651 1 951 2 731 2 865
Tillgångar 185 289 99 332 87 995 86 804 73 053 61 586 29 707 4 484 7 555 3 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 458 98 708 87 276 86 049 71 815 60 988 29 041 4 484 7 556 2 737
Obeskattade reserver 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 711 624 719 755 1 238 598 666 0 0 703
Skulder och eget kapital 185 289 99 332 87 995 86 804 73 053 61 586 29 707 4 484 7 555 3 439
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 795 1 009 748 884 949 914 1 015 819 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 938 871 616 937 1 148 805 96 4 053 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 875 938 704 878 937 825 606 1 934 0 0
Utdelning till aktieägare 4 500 1 000 3 600 2 000 2 000 3 000 0 2 700 3 200 2 550
Omsättning 237 645 877 339 265 272 61 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 5 3 1 10 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 59 112 136 46 53 91 61 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 881 952 703 911 632 867 1 734 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 541 -4 430 -3 264 -3 641 -4 117 -3 645 -2 289 -82 -7 -3
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,62% -17,65% 193,53% -47,55% -2,57% 345,90% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,18% 17,39% 4,28% 17,85% 20,98% 58,69% 91,75% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44 405,11% 5 140,48% 922,06% 11 149,64% 5 783,77% 13 289,34% 44 683,61% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 76 844,32% 16 977,38% 9 834,07% 43 476,26% 12 107,92% 18 338,24% 37 680,33% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,52% 99,37% 99,18% 99,13% 98,31% 99,03% 97,76% 100,00% 100,01% 79,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 088,79% 9 241,67% 5 680,39% 8 104,24% 2 591,52% 8 403,34% 3 517,27% - - 381,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...