Visa allt om Europe Price Advantage Holding AB
Visa allt om Europe Price Advantage Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 224 288 597 1 052 54 58 61 0 26 86
Övrig omsättning - - - - 9 40 39 50 28 20
Rörelseresultat (EBIT) -26 -23 66 239 -27 -94 -130 -591 -468 -473
Resultat efter finansnetto 45 -159 69 239 -27 -93 13 2 154 737 234
Årets resultat 30 104 34 131 -1 -15 4 1 155 518 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 777 777 777 777 880 994 202 384
Omsättningstillgångar 1 479 1 477 1 284 1 215 858 1 034 1 171 1 615 1 138 435
Tillgångar 1 479 1 477 2 061 1 992 1 634 1 811 2 052 2 609 1 339 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 128 1 097 993 1 124 1 135 1 264 1 405 1 522 627 109
Obeskattade reserver 185 185 520 500 440 470 549 549 9 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 194 547 368 59 77 97 539 704 701
Skulder och eget kapital 1 479 1 477 2 061 1 992 1 634 1 811 2 052 2 609 1 339 819
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 65 55 340 266 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 20 43 142 120 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 165 142 128 127 120 260 0
Omsättning 224 288 597 1 052 63 98 100 50 54 106
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 58 61 - 26 86
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 87 102 482 386 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 -23 66 239 -27 -90 -116 -577 -454 -459
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,22% -51,76% -43,25% 1 848,15% -6,90% -4,92% - -100,00% -69,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,04% -1,29% 3,35% 12,00% -1,65% -5,02% 0,97% - 56,24% 28,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,09% -6,60% 11,56% 22,72% -50,00% -156,90% 32,79% - 2 896,15% 273,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,77% 27,08% 38,02% 30,13% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 586,16% 445,49% 123,45% 80,51% 1 479,63% 1 650,00% 1 760,66% - 1 669,23% -309,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,02% 84,04% 67,86% 74,92% 89,31% 88,92% 88,19% 73,49% 47,31% 14,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 884,34% 752,06% 232,36% 311,96% 1 452,54% 1 342,86% 1 207,22% 299,63% 161,65% 62,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...