Visa allt om Karlskoga Snickeri & Montage AB
Visa allt om Karlskoga Snickeri & Montage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 038 15 934 16 053 12 097 13 378 9 849 6 359 4 775 3 737 2 127
Övrig omsättning - 30 - 173 - - - - - 45
Rörelseresultat (EBIT) 1 023 623 383 494 600 509 31 50 196 153
Resultat efter finansnetto 1 013 602 353 476 574 481 16 43 183 138
Årets resultat 583 396 294 325 256 312 2 17 97 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 611 445 398 617 507 563 732 109 113 143
Omsättningstillgångar 5 460 3 879 3 498 2 619 4 392 1 733 2 000 1 056 1 167 837
Tillgångar 6 070 4 324 3 896 3 236 4 899 2 296 2 732 1 165 1 280 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 328 945 749 655 531 475 283 281 264 167
Obeskattade reserver 676 425 339 372 349 136 84 84 72 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 93 0 63 158 253 348 50 100 150
Kortfristiga skulder 3 995 2 862 2 807 2 146 3 861 1 431 2 017 749 844 638
Skulder och eget kapital 6 070 4 324 3 896 3 236 4 899 2 296 2 732 1 165 1 280 980
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 763 741 684 675 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 422 4 416 4 353 3 434 3 432 2 260 1 522 1 067 733 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 015 1 567 1 629 1 383 1 340 1 140 874 707 532 226
Utdelning till aktieägare 400 200 200 200 200 0 0 0 0 0
Omsättning 19 038 15 964 16 053 12 270 13 378 9 849 6 359 4 775 3 737 2 172
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 14 14 12 11 10 8 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 120 1 138 1 147 1 008 1 216 985 795 796 747 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 416 433 407 439 421 397 421 397 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 097 764 539 645 734 675 105 89 232 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,48% -0,74% 32,70% -9,58% 35,83% 54,88% 33,17% 27,78% 75,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,85% 14,41% 9,83% 15,27% 12,25% 22,17% 1,13% 4,72% 15,39% 15,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,37% 3,91% 2,39% 4,08% 4,48% 5,17% 0,49% 1,15% 5,27% 7,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,75% 49,28% 48,78% 54,15% 49,68% 59,82% 59,22% 63,85% 67,35% 69,16%
Rörelsekapital/omsättning 7,70% 6,38% 4,30% 3,91% 3,97% 3,07% -0,27% 6,43% 8,64% 9,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,56% 29,52% 26,01% 28,71% 16,09% 25,05% 12,62% 29,31% 24,67% 18,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,92% 131,55% 122,09% 119,48% 109,32% 106,08% 85,77% 135,11% 132,94% 124,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...