Visa allt om Ediva Produktion AB
Visa allt om Ediva Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 842 13 377 10 324 9 336 9 006 9 071 8 017 6 919 5 127 4 345
Övrig omsättning - - 6 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 1 990 857 218 140 386 869 369 493 122
Resultat efter finansnetto 128 2 034 922 214 129 298 842 336 468 64
Årets resultat 261 1 583 606 125 67 159 463 180 252 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 17 39 62 124 178 197 291 203 228
Omsättningstillgångar 6 572 5 583 3 729 3 078 3 449 2 846 2 487 2 409 935 710
Tillgångar 6 652 5 600 3 768 3 140 3 573 3 024 2 685 2 700 1 138 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 380 2 489 1 506 1 281 1 156 1 089 1 030 567 387 135
Obeskattade reserver 517 728 728 584 541 506 429 218 133 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 755 2 383 1 533 1 275 1 876 1 428 1 225 1 916 618 787
Skulder och eget kapital 6 652 5 600 3 768 3 140 3 573 3 024 2 685 2 700 1 138 937
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 663 474 514 453 469 407 353 327 186 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 304 201 213 195 183 146 124 117 60 64
Utdelning till aktieägare 270 2 370 600 380 0 0 100 0 0 0
Omsättning 12 842 13 377 10 330 9 341 9 006 9 071 8 017 6 919 5 127 4 345
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 842 13 377 10 324 9 336 9 006 9 071 8 017 6 919 5 127 4 345
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 988 698 777 722 723 636 477 444 337 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 174 2 011 881 280 219 500 974 472 558 178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,00% 29,57% 10,58% 3,66% -0,72% 13,15% 15,87% 34,95% 18,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,35% 36,91% 24,87% 7,83% 4,28% 12,90% 33,41% 13,81% 43,41% 13,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,21% 15,45% 9,08% 2,63% 1,70% 4,30% 11,19% 5,39% 9,64% 2,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,29% 28,92% 26,55% 21,40% 23,38% 21,02% 26,07% 25,03% 26,45% 27,62%
Rörelsekapital/omsättning 6,36% 23,92% 21,27% 19,31% 17,47% 15,63% 15,74% 7,13% 6,18% -1,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,77% 54,59% 55,04% 54,50% 43,51% 48,34% 50,14% 26,81% 42,42% 15,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,19% 59,71% 20,09% 46,35% 42,00% 44,12% 31,67% 12,06% 50,16% 14,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...