Visa allt om Butik 4088349 Bromma 41 AB
Visa allt om Butik 4088349 Bromma 41 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 403 11 761 12 367 12 434 12 139 11 649 11 390 10 979 11 582 10 205
Övrig omsättning 70 4 54 151 5 83 121 65 1 1
Rörelseresultat (EBIT) -80 44 14 26 -43 138 -96 17 92 287
Resultat efter finansnetto -64 44 12 9 -42 135 -95 29 105 285
Årets resultat -64 34 7 9 -23 99 -5 13 54 150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 114 114 98 99 114 114 14 14 14
Omsättningstillgångar 1 465 1 190 943 1 586 1 177 1 276 1 225 1 543 1 353 824
Tillgångar 1 480 1 304 1 057 1 684 1 276 1 390 1 339 1 557 1 368 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 240 205 198 189 311 212 217 304 250
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 20 20 110 101 74
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 354 1 065 851 1 486 1 087 1 059 1 107 1 230 962 515
Skulder och eget kapital 1 480 1 304 1 057 1 684 1 276 1 390 1 339 1 557 1 368 838
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 032 810 810 720 780 761 765 774 728 656
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 031 852 928 890 809 737 740 739 802 748
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 721 537 519 522 515 492 641 546 539 514
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 100 0 0 100 0
Omsättning 13 473 11 765 12 421 12 585 12 144 11 732 11 511 11 044 11 583 10 206
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 4 5 4 4 5 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 234 2 352 3 092 2 487 3 035 2 912 2 278 1 830 1 930 2 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 441 564 426 526 498 429 343 345 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -80 44 14 26 -43 138 -96 17 92 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,96% -4,90% -0,54% 2,43% 4,21% 2,27% 3,74% -5,21% 13,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,39% 3,45% 1,32% 1,60% -3,21% 9,93% -7,09% 1,99% 7,68% 34,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,48% 0,38% 0,11% 0,22% -0,34% 1,18% -0,83% 0,28% 0,91% 2,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,62% 44,07% 42,82% 42,55% 42,04% 42,02% 41,77% 42,29% 42,28% 40,14%
Rörelsekapital/omsättning 0,83% 1,06% 0,74% 0,80% 0,74% 1,86% 1,04% 2,85% 3,38% 3,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,51% 18,40% 19,39% 11,76% 14,81% 23,43% 16,93% 19,02% 27,54% 36,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,91% 55,21% 44,89% 37,55% 43,51% 47,31% 51,76% 59,59% 86,17% 60,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...