Visa allt om Inlandstak AB
Visa allt om Inlandstak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 29 198 412 1 399 1 531 1 677 2 643 1 263 1 515
Övrig omsättning 217 72 - - - - 52 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 143 -67 -52 -244 -169 11 -133 195 211 -113
Resultat efter finansnetto 131 -102 -93 -288 -209 -28 -165 168 177 -136
Årets resultat 131 -102 -93 -288 -209 -28 -163 117 158 -136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 133 142 150 171 209 285 360 374 404
Omsättningstillgångar 62 96 139 241 364 556 473 527 310 206
Tillgångar 62 230 281 391 535 765 757 887 684 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -512 -643 -541 -448 -160 49 76 239 122 -36
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 272 300 336 272 295 397 343 376 238
Kortfristiga skulder 574 600 521 503 423 421 283 305 186 408
Skulder och eget kapital 62 230 281 391 535 765 757 887 684 610
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 145 45 182 280 68 158
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 9 262 131 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 5 29 76 40 153 152 39 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 217 101 198 412 1 399 1 531 1 729 2 643 1 263 1 515
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 1 1 1 1 2 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 198 412 1 399 1 531 839 881 1 263 1 515
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 6 38 301 189 364 262 220 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 143 -59 -44 -223 -131 87 -57 271 274 -67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -85,35% -51,94% -70,55% -8,62% -8,71% -36,55% 109,26% -16,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -29,13% -18,51% -62,40% -31,59% 1,44% -17,31% 22,10% 30,85% -18,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -231,03% -26,26% -59,22% -12,08% 0,72% -7,81% 7,42% 16,71% -7,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -186,21% 25,25% 31,31% 44,32% 46,70% 65,95% 58,19% 70,07% 36,30%
Rörelsekapital/omsättning - -1 737,93% -192,93% -63,59% -4,22% 8,82% 11,33% 8,40% 9,82% -13,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -825,81% -279,57% -192,53% -114,58% -29,91% 6,41% 10,04% 26,94% 17,84% -5,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,57% 1,17% 4,80% 22,66% 50,83% 90,50% 111,31% 121,64% 108,60% 50,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...