Visa allt om MittMedia Print AB
Visa allt om MittMedia Print AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 254 170 286 403 294 604 308 904 314 359 305 126 300 180 306 689 256 202 138 456
Övrig omsättning 138 566 647 437 222 1 777 1 344 1 532 3 707 922
Rörelseresultat (EBIT) -7 686 -2 252 5 319 578 -20 584 -6 317 15 142 16 106 -2 349 5 610
Resultat efter finansnetto -5 686 -2 101 6 285 541 -20 646 -6 437 15 343 16 241 -2 177 4 194
Årets resultat 1 597 14 931 7 173 -14 922 -9 867 -3 778 -11 405 -15 990 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 243 104 264 127 545 149 484 174 040 185 371 136 881 140 420 148 322 151 689
Omsättningstillgångar 40 516 61 383 107 572 88 291 71 290 43 066 43 977 44 721 44 308 39 119
Tillgångar 123 759 165 647 235 117 237 775 245 330 228 437 180 858 185 141 192 630 190 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 182 1 585 1 430 499 305 839 1 141 534 722 100
Obeskattade reserver 38 683 53 825 66 500 78 200 87 500 88 000 77 131 56 708 24 700 4 158
Avsättningar (tkr) 118 79 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 625 1 875 3 125 4 375 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 776 110 158 166 562 157 201 154 400 135 223 102 586 127 899 167 208 186 550
Skulder och eget kapital 123 759 165 647 235 117 237 775 245 330 228 437 180 858 185 141 192 630 190 808
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 256 1 198 1 161 1 183 1 186 1 052 1 031 979 900 736
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 46 294 47 664 48 448 48 641 57 687 51 956 46 337 44 026 39 464 16 763
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 486 19 492 19 785 19 393 22 703 19 662 17 730 19 595 16 242 7 021
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 254 308 286 969 295 251 309 341 314 581 306 903 301 524 308 221 259 909 139 378
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 106 112 118 122 143 139 117 115 99 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 398 2 557 2 497 2 532 2 198 2 195 2 566 2 667 2 588 3 846
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 616 597 587 579 531 573 574 590 694
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 353 21 719 29 849 26 938 5 950 17 496 35 516 37 663 17 558 13 959
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,25% -2,78% -4,63% -1,74% 3,03% 1,65% -2,12% 19,71% 85,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,59% -1,24% 2,73% 0,31% -8,31% -2,71% 8,48% 8,86% -1,13% 2,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,24% -0,71% 2,18% 0,24% -6,48% -2,03% 5,11% 5,35% -0,85% 4,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,29% 51,71% 54,05% 100,00% 100,00% 100,00% 45,53% 46,70% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -16,23% -17,03% -20,02% -22,31% -26,44% -30,20% -19,52% -27,12% -47,97% -106,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,95% 26,30% 22,67% 24,45% 26,41% 28,76% 32,06% 22,34% 9,61% 1,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,80% 44,61% 56,87% 48,57% 38,57% 25,61% 33,42% 26,88% 21,50% 17,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...