Visa allt om Nordic Optics Holding AB
Visa allt om Nordic Optics Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 464 105 67 0 130 176 2 996 5 027 4 349 3 197
Övrig omsättning 14 - - - 551 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 278 -151 -632 -8 510 -36 331 1 433 507 297
Resultat efter finansnetto -2 702 -151 -872 -8 510 -36 333 1 440 499 276
Årets resultat -2 702 -151 -872 -8 10 -36 142 134 51 119
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 318 311 0 0 0 0 118 152 94
Omsättningstillgångar 6 412 199 185 142 650 128 667 1 863 2 464 1 943
Tillgångar 6 487 517 496 142 650 128 667 1 981 2 616 2 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 715 100 211 112 120 110 546 404 269 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 135 140 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 239 0 0 0 0 0 0 40 340 340
Kortfristiga skulder 2 534 417 285 29 529 18 120 1 401 1 866 1 382
Skulder och eget kapital 6 487 517 496 142 650 128 667 1 981 2 616 2 037
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 29 - 88 0 0 0 429 377 215 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 - 17 0 0 0 156 108 71 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0
Omsättning 478 105 67 0 681 176 2 996 5 027 4 349 3 197
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 464 - 67 - - - 1 498 2 514 2 175 1 599
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 46 - 105 - - - 305 261 159 11
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 267 -140 -624 -8 510 -36 331 1 474 538 312
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 341,90% 56,72% - -100,00% -26,14% -94,13% -40,40% 15,59% 36,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -34,50% -29,21% -175,60% - 78,46% -28,12% 49,93% 72,64% 19,53% 14,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -482,33% -143,81% -1 300,00% - 392,31% -20,45% 11,11% 28,63% 11,75% 9,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -26,72% 6,67% 16,42% - 8,46% 39,20% 56,71% 59,02% 60,20% 63,06%
Rörelsekapital/omsättning 835,78% -207,62% -149,25% - 93,08% 62,50% 18,26% 9,19% 13,75% 17,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,85% 19,34% 42,54% 78,87% 18,46% 85,94% 81,86% 25,30% 14,14% 14,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,27% 23,74% 14,74% 489,66% 122,87% 550,00% 555,83% 73,52% 89,34% 100,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...