Visa allt om Krögaregården Holding AB
Visa allt om Krögaregården Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 840 840 840 480 107 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 350 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 568 603 590 316 380 -30 -38 -64 -58 -26
Resultat efter finansnetto 1 042 1 078 982 541 139 -308 -301 -6 937 -137 -132
Årets resultat 1 725 1 165 1 625 2 567 1 809 1 873 0 -6 483 619 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 685 7 685 7 685 18 009 18 009
Omsättningstillgångar 10 556 8 118 6 728 10 551 5 752 3 047 97 152 451 0
Tillgångar 17 606 15 168 13 778 17 601 12 802 10 732 7 782 7 837 18 460 18 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 528 10 803 9 638 8 238 5 671 4 344 2 471 2 471 8 954 8 335
Obeskattade reserver 4 806 4 056 3 538 2 820 1 652 847 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 4 809 4 809
Kortfristiga skulder 272 309 602 3 844 2 779 2 841 2 611 2 666 4 697 4 866
Skulder och eget kapital 17 606 15 168 13 778 17 601 12 802 10 732 7 782 7 837 18 460 18 009
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 120 157 107 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 12 24 17 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 697 0 0 225 0 0 0 0 0 0
Omsättning 840 840 840 480 457 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 840 840 840 480 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 166 162 210 135 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 568 603 590 316 380 -30 -38 -64 -58 -26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 75,00% 348,60% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,94% 7,18% 7,37% 4,28% 3,03% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 124,52% 129,64% 120,95% 157,08% 362,62% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 1 224,29% 929,64% 729,29% 1 397,29% 2 778,50% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,45% 92,08% 89,98% 58,61% 53,81% 46,29% 31,75% 31,53% 48,50% 46,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 880,88% 2 627,18% 1 117,61% 274,48% 206,98% 107,25% 3,72% 5,70% 9,60% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...