Visa allt om Göteborgs Bilskadecenter AB
Visa allt om Göteborgs Bilskadecenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 22 309 23 922 21 314 18 628 21 319 16 515 17 021 20 489 16 419 14 679
Övrig omsättning 8 346 379 253 250 443 235 53 81 80
Rörelseresultat (EBIT) 312 643 2 217 1 098 2 316 87 1 346 3 287 1 173 1 525
Resultat efter finansnetto 992 602 2 198 1 098 2 313 78 1 334 3 273 1 139 1 514
Årets resultat 1 205 826 1 424 785 1 561 267 966 1 737 838 842
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 920 870 455 129 286 390 343 234 117 116
Omsättningstillgångar 11 315 13 069 11 378 11 072 9 721 8 172 8 452 7 519 4 907 4 556
Tillgångar 12 235 13 939 11 833 11 201 10 007 8 563 8 795 7 754 5 024 4 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 503 7 598 7 073 5 949 5 463 4 202 4 234 3 568 2 032 1 392
Obeskattade reserver 886 1 246 1 722 1 362 1 362 1 176 1 476 1 416 600 640
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 845 5 095 3 039 3 890 3 182 3 185 3 084 2 770 2 393 2 641
Skulder och eget kapital 12 235 13 939 11 833 11 201 10 007 8 563 8 795 7 754 5 024 4 672
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 960 480 941 871 800 750 672 636 555 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 842 6 656 5 277 4 477 4 392 3 671 3 839 4 298 3 777 3 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 490 2 518 2 285 1 835 1 790 1 663 1 609 1 929 1 563 1 252
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 300 300 300 300 200 200
Omsättning 22 317 24 268 21 693 18 881 21 569 16 958 17 256 20 542 16 500 14 759
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 16 16 16 16 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 487 1 495 1 332 1 164 1 332 1 032 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 618 537 473 447 381 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 543 857 2 392 1 255 2 457 238 1 485 3 364 1 198 1 558
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,74% 12,24% 14,42% -12,62% 29,09% -2,97% -16,93% 24,79% 11,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,40% 4,61% 18,84% 10,02% 23,44% 1,21% 15,40% 42,55% 23,35% 32,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,61% 2,69% 10,46% 6,02% 11,00% 0,63% 7,95% 16,10% 7,14% 10,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,52% 65,03% 71,16% 69,47% 69,03% 63,72% 68,69% 73,04% 71,26% 71,18%
Rörelsekapital/omsättning 37,97% 33,33% 39,12% 38,55% 30,67% 30,20% 31,54% 23,18% 15,31% 13,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,15% 61,48% 71,12% 62,07% 64,62% 59,19% 60,51% 59,16% 49,04% 39,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 373,32% 238,16% 354,66% 268,79% 288,87% 239,62% 259,82% 262,13% 191,22% 161,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...