Visa allt om SMA Mineral Holding AB
Visa allt om SMA Mineral Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 887 587 892 023 769 403 733 595 724 890 729 141 595 132 661 764 639 486 155 803
Övrig omsättning 510 3 692 641 - 54 21 349 16 537 13 984 9 940 -
Rörelseresultat (EBIT) 27 644 10 280 19 943 25 129 20 632 21 274 24 634 48 188 44 009 10 454
Resultat efter finansnetto 21 373 10 173 18 678 17 203 15 587 5 985 17 103 38 338 35 534 7 628
Årets resultat 13 719 6 334 10 668 13 698 5 437 4 151 10 649 29 145 25 202 6 420
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 438 875 417 615 314 775 316 300 332 158 351 790 397 790 428 915 410 705 411 636
Omsättningstillgångar 341 157 336 750 334 712 323 128 316 025 312 745 301 792 303 325 269 865 238 662
Tillgångar 780 032 754 365 649 487 639 428 648 183 664 535 699 582 732 240 680 570 650 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 382 928 373 648 363 496 351 272 337 626 335 254 344 834 337 613 306 921 274 675
Minoritetsintressen 0 0 2 108 2 288 815 1 004 1 293 1 156 1 359 1 327
Avsättningar (tkr) 41 692 36 188 27 476 27 459 32 028 30 054 32 446 32 502 34 608 34 813
Långfristiga skulder 101 516 89 313 10 600 0 34 701 69 056 116 145 163 366 164 404 192 002
Kortfristiga skulder 253 896 255 216 245 807 258 409 243 013 229 167 204 864 197 603 173 278 147 481
Skulder och eget kapital 780 032 754 365 649 487 639 428 648 183 664 535 699 582 732 240 680 570 650 298
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 602 2 849 2 387 2 331 3 529 3 387 3 383 3 102 3 847 5 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 79 382 75 727 69 095 67 305 67 214 65 856 61 475 61 628 55 824 53 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 164 - - -
Sociala kostnader 30 361 30 386 25 075 25 586 23 577 24 132 24 313 23 276 23 328 20 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 888 097 895 715 770 044 733 595 724 944 750 490 611 669 675 748 649 426 155 803
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 192 194 180 179 182 183 176 175 169 171
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 623 4 598 4 274 4 098 3 983 3 984 3 381 3 782 3 784 911
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 585 562 536 532 518 510 507 503 491 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 88 575 64 547 66 118 71 475 72 806 74 567 82 288 101 491 94 845 59 070
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,50% 15,94% 4,88% 1,20% -0,58% 22,52% -10,07% 3,48% 310,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,46% 2,66% 4,91% 5,08% 3,66% 3,32% 3,73% 10,04% 7,66% 1,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,92% 2,25% 4,15% 4,43% 3,27% 3,02% 4,38% 11,11% 8,15% 6,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,95% 4,07% 6,69% 7,41% 6,80% 4,12% 5,92% 10,60% 10,84% 12,02%
Rörelsekapital/omsättning 9,83% 9,14% 11,56% 8,82% 10,07% 11,46% 16,29% 15,98% 15,10% 58,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,09% 49,53% 55,97% 54,94% 52,09% 50,45% 49,29% 46,11% 45,10% 42,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,12% 66,25% 64,00% 66,14% 57,43% 68,40% 70,05% 75,63% 93,05% 97,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 54 - 318 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -102 -214 -121 -186 54 -225 139 -333 -232 -298
Resultat efter finansnetto 1 134 -8 120 26 564 33 092 41 721 19 432 36 324 38 059 43 971 -1 384
Årets resultat 7 681 10 010 21 567 18 048 22 750 10 301 19 977 20 452 23 994 -996
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 100 402 488
Omsättningstillgångar 144 084 129 605 144 773 146 581 133 520 115 555 103 181 85 978 64 008 4 248
Tillgångar 546 184 531 705 546 873 548 681 535 620 517 655 505 281 488 078 466 108 406 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 404 973 399 292 391 282 369 715 351 669 331 919 328 618 308 641 295 189 271 195
Obeskattade reserver 41 349 47 137 52 106 53 353 44 953 34 353 29 304 20 216 10 646 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 17 836 35 962 61 674 87 564 94 655 111 429
Kortfristiga skulder 99 864 85 276 103 485 125 613 121 162 115 421 85 685 71 657 65 618 24 112
Skulder och eget kapital 546 184 531 705 546 873 548 681 535 620 517 655 505 281 488 078 466 108 406 736
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 722 2 000 2 000 0 0 3 000 7 000 0 7 000 0
Omsättning 0 0 0 0 54 0 318 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -102 -214 -121 -186 54 -225 139 -333 -232 -298
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,05% 82,01% 78,98% 74,55% 71,84% 69,01% 69,31% 66,22% 64,98% 66,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,28% 151,98% 139,90% 116,69% 110,20% 100,12% 120,42% 119,99% 97,55% 17,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...