Visa allt om Daniel Engman Fastighetsbyrå AB
Visa allt om Daniel Engman Fastighetsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 680 8 248 7 768 7 993 7 168 9 570 8 565 8 104 5 870 2 698
Övrig omsättning 68 272 394 257 425 77 - - - 454
Rörelseresultat (EBIT) 2 867 1 391 1 068 1 389 844 1 613 1 402 555 803 1 031
Resultat efter finansnetto 2 869 1 400 1 105 1 469 929 1 627 1 375 564 786 983
Årets resultat 1 912 1 229 712 859 709 952 868 390 309 225
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 616 3 595 3 586 1 082 1 133 378 764 1 451 1 915 1 229
Omsättningstillgångar 12 356 9 206 6 174 5 551 5 799 5 210 4 896 2 416 2 079 1 154
Tillgångar 15 972 12 801 9 760 6 633 6 932 5 588 5 660 3 867 3 995 2 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 172 4 261 4 281 3 569 2 710 2 001 1 049 630 780 626
Obeskattade reserver 2 319 1 910 2 100 1 923 1 640 1 675 1 353 1 163 1 154 809
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 1 037 797 540 319
Kortfristiga skulder 7 481 6 631 3 378 1 140 2 582 1 908 2 221 1 277 1 521 631
Skulder och eget kapital 15 972 12 801 9 760 6 633 6 932 5 588 5 660 3 867 3 995 2 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 2 690 474 492 460 445 380 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 141 - 2 762 0 1 918 2 844 2 497 2 371 1 607 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 138 - 885 858 812 1 049 891 908 660 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 450 540 154
Omsättning 10 748 8 520 8 162 8 250 7 593 9 647 8 565 8 104 5 870 3 152
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 - 6 6 6 6 8 8 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 526 - 1 295 1 332 1 195 1 595 1 071 1 013 1 174 1 349
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 - 618 606 554 741 493 481 542 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 886 1 391 1 068 1 404 1 089 1 935 1 754 1 005 1 106 1 052
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,49% 6,18% -2,81% 11,51% -25,10% 11,73% 5,69% 38,06% 117,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,96% 10,94% 11,33% 22,18% 13,43% 29,12% 24,96% 16,27% 21,20% 43,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,86% 16,97% 14,24% 18,40% 12,99% 17,00% 16,50% 7,76% 14,43% 38,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,65% 31,22% 35,99% 55,19% 44,88% 34,50% 31,23% 14,05% 9,51% 19,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,97% 44,92% 60,65% 75,17% 56,53% 57,90% 36,15% 37,95% 40,32% 50,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,17% 138,83% 182,77% 486,93% 224,59% 273,06% 220,44% 189,19% 136,69% 182,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...