Visa allt om Gullex Livs Aktiebolag
Visa allt om Gullex Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 218 149 209 375 201 921 198 437 192 285 187 349 168 088 64 826 59 241 51 338
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 245 15 375 12 051 11 552 10 111 13 844 14 891 3 619 3 606 2 450
Resultat efter finansnetto 15 537 13 880 12 500 11 830 10 386 13 790 14 481 3 389 3 462 2 456
Årets resultat 12 247 11 161 9 600 7 467 6 051 9 954 8 614 1 719 2 330 1 186
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 372 27 474 29 698 16 197 17 430 18 995 20 237 5 432 4 687 2 600
Omsättningstillgångar 40 386 38 963 27 716 33 397 25 964 19 388 12 436 6 680 6 118 5 796
Tillgångar 77 758 66 437 57 413 49 595 43 394 38 384 32 673 12 111 10 805 8 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 896 44 649 35 489 27 889 22 421 18 370 11 416 3 802 3 183 1 948
Obeskattade reserver 8 376 8 819 9 755 9 586 7 978 5 856 5 626 2 849 1 986 1 859
Avsättningar (tkr) 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 355 12 969 12 171 12 120 12 995 14 157 15 630 5 460 5 636 4 590
Skulder och eget kapital 77 758 66 437 57 413 49 595 43 394 38 384 32 673 12 111 10 805 8 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 520 510 450 480 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 18 316 17 847 16 989 16 822 16 206 14 427 12 273 4 307 3 487 3 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 196 5 170 4 611 4 602 4 500 4 124 3 527 1 710 1 577 1 548
Utdelning till aktieägare 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 1 000 1 100 1 094
Omsättning 218 149 209 375 201 921 198 437 192 285 187 349 168 088 64 826 59 241 51 338
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 54 52 52 49 48 44 16 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 116 3 877 3 883 3 816 3 924 3 903 3 820 4 052 4 557 3 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 426 415 412 423 397 371 404 426 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 588 17 909 16 787 16 245 14 619 17 942 18 260 4 347 4 239 2 969
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,19% 3,69% 1,76% 3,20% 2,63% 11,46% 159,29% 9,43% 15,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,17% 23,37% 21,89% 24,17% 24,13% 36,37% 45,96% 30,71% 34,09% 29,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,55% 7,41% 6,22% 6,04% 5,45% 7,45% 8,93% 5,74% 6,22% 4,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,20% 19,29% 18,45% 18,21% 17,96% 19,30% 19,11% 17,60% 18,53% 17,64%
Rörelsekapital/omsättning 11,93% 12,42% 7,70% 10,72% 6,74% 2,79% -1,90% 1,88% 0,81% 2,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,00% 77,56% 75,07% 70,48% 65,22% 59,10% 47,63% 48,33% 42,69% 39,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,72% 272,23% 199,03% 248,29% 175,87% 115,15% 61,44% 90,22% 76,53% 89,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...