Visa allt om Respons och Event Ulf Jängnemyr AB
Visa allt om Respons och Event Ulf Jängnemyr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 520 485 548 619 1 103 1 361 1 366 1 371 1 011 1 610
Övrig omsättning - - - - - - - 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 85 66 128 0 -221 -2 107 -81 175
Resultat efter finansnetto 97 85 66 127 -2 -222 -3 100 -13 185
Årets resultat 59 54 37 127 -2 -222 -7 70 -6 137
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 0 0 0 3 5 15 80 111 151
Omsättningstillgångar 383 376 341 336 325 505 692 557 673 1 265
Tillgångar 390 376 341 336 328 510 708 637 784 1 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 200 146 109 -18 -16 205 212 142 248
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 17 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 180 176 195 227 346 526 502 419 625 1 144
Skulder och eget kapital 390 376 341 336 328 510 708 637 784 1 417
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 470 189 150 86 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 60
Löner till övriga anställda 98 96 47 54 95 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 127 137 132 69 120 238 153 146 121 238
Utdelning till aktieägare 60 50 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 520 485 548 619 1 103 1 361 1 366 1 406 1 011 1 610
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 520 485 548 619 1 103 681 683 686 506 805
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 199 226 225 173 257 385 201 181 148 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 85 66 131 3 -211 12 150 -40 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,22% -11,50% -11,47% -43,88% -18,96% -0,37% -0,36% 35,61% -37,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,13% 22,61% 19,65% 38,10% 0,00% -43,33% -0,28% 16,95% 1,40% 12,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,85% 17,53% 12,23% 20,68% 0,00% -16,24% -0,15% 7,88% 1,09% 11,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,45% 98,06% 100,00% 100,00% 47,44% 47,63% 100,00% 83,17%
Rörelsekapital/omsättning 39,04% 41,24% 26,64% 17,61% -1,90% -1,54% 13,91% 10,07% 4,75% 7,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,59% 53,19% 42,82% 32,44% -5,49% -3,14% 28,95% 33,85% 19,67% 18,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,78% 213,64% 174,87% 148,02% 93,93% 96,01% 137,85% 132,94% 107,68% 110,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...