Visa allt om Ängens Transport AB
Visa allt om Ängens Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 572 5 786 5 896 6 284 5 378 5 491 5 495 5 091 5 053 3 548
Övrig omsättning - 53 2 35 202 31 5 46 8 258
Rörelseresultat (EBIT) -211 479 57 71 -628 157 70 76 156 241
Resultat efter finansnetto -311 389 -67 -138 -795 63 16 -61 20 137
Årets resultat -233 311 -67 -138 -715 7 10 2 13 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 161 1 591 2 182 2 644 3 249 3 764 2 956 1 926 2 372 2 517
Omsättningstillgångar 1 161 1 101 777 1 037 643 557 544 572 516 464
Tillgångar 2 323 2 692 2 959 3 680 3 891 4 321 3 501 2 498 2 888 2 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -202 31 -280 -213 -580 135 134 124 122 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 80 30 30 100 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 800 1 172 1 676 2 018 2 003 2 432 1 890 951 1 363 1 676
Kortfristiga skulder 1 725 1 489 1 563 1 876 2 468 1 674 1 447 1 392 1 303 1 095
Skulder och eget kapital 2 323 2 692 2 959 3 680 3 891 4 321 3 501 2 498 2 888 2 981
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 454 434 415 393 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 489 1 428 1 531 1 527 1 445 931 957 844 809 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 445 430 489 443 460 438 419 385 325 245
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 572 5 839 5 898 6 319 5 580 5 522 5 500 5 137 5 061 3 806
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 114 1 157 1 179 1 257 1 076 1 098 1 099 1 018 1 011 887
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 374 404 399 383 365 363 336 306 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 219 923 519 487 327 600 453 548 602 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,70% -1,87% -6,17% 16,85% -2,06% -0,07% 7,94% 0,75% 42,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,08% 17,79% 1,93% 1,44% -16,14% 3,63% 2,00% 3,04% 5,40% 8,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,79% 8,28% 0,97% 0,84% -11,68% 2,86% 1,27% 1,49% 3,09% 6,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,12% -6,71% -13,33% -13,35% -33,93% -20,34% -16,43% -16,11% -15,57% -17,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -8,70% 1,15% -9,46% -5,79% -14,91% 4,49% 4,46% 5,83% 6,72% 6,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,30% 73,94% 49,71% 55,28% 26,05% 33,27% 37,60% 41,09% 39,60% 42,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...