Visa allt om M Ahldén Läkarkonsult AB
Visa allt om M Ahldén Läkarkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 590 2 598 1 580 1 485 151 401 517 387 313 323
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 723 1 702 1 075 917 105 297 334 262 75 209
Resultat efter finansnetto 1 911 1 692 1 067 914 115 273 341 161 32 245
Årets resultat 1 164 988 623 502 63 193 250 87 73 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 082 2 434 1 434 634 421 264 238 235 139 237
Omsättningstillgångar 1 452 1 042 1 150 954 302 409 257 84 174 164
Tillgångar 4 535 3 476 2 584 1 589 723 673 495 319 313 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 835 2 070 1 582 959 458 394 361 201 204 231
Obeskattade reserver 1 394 944 524 259 29 0 0 0 0 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Kortfristiga skulder 306 461 478 371 237 278 134 118 109 0
Skulder och eget kapital 4 535 3 476 2 584 1 589 723 673 495 319 313 401
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 320 - 0 40 0 90 34
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 528 531 296 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 166 167 93 101 - 0 13 0 27 5
Utdelning till aktieägare 290 400 0 0 0 0 160 90 90 100
Omsättning 2 590 2 598 1 580 1 485 151 401 517 387 313 323
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 590 2 598 1 580 1 485 151 401 517 387 313 323
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 751 744 421 448 12 17 57 5 122 14
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 723 1 702 1 075 917 105 297 339 267 80 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,31% 64,43% 6,40% 883,44% -62,34% -22,44% 33,59% 23,64% -3,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,14% 49,02% 41,72% 58,78% 15,91% 44,13% 69,09% 82,13% 23,96% 61,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 73,78% 65,59% 68,23% 62,90% 76,16% 74,06% 66,15% 67,70% 23,96% 75,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,25% 22,36% 42,53% 39,26% 43,05% 32,67% 23,79% -8,79% 20,77% 50,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,49% 80,73% 77,04% 72,37% 66,30% 58,54% 72,93% 63,01% 65,18% 73,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 474,51% 226,03% 240,59% 257,14% 127,43% 147,12% 191,79% 71,19% 159,63% -

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...