Visa allt om Qsys Sverige AB
Visa allt om Qsys Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 13 729 17 283 12 217 17 202 14 331 12 541 12 878 12 156 10 912 7 141
Övrig omsättning 14 241 781 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 610 -1 752 -1 429 657 71 820 621 14 1 013 1 071
Resultat efter finansnetto 584 -1 823 -1 429 667 87 826 656 22 1 020 1 071
Årets resultat 584 -1 823 -784 311 3 418 302 -26 704 755
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 418 728 1 145 686 795 171 163 203 159 112
Omsättningstillgångar 3 460 2 967 2 288 2 738 3 848 3 580 2 957 2 436 3 383 2 261
Tillgångar 3 878 3 695 3 433 3 425 4 643 3 752 3 120 2 639 3 541 2 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 266 682 505 1 289 1 378 1 625 1 457 1 155 1 430 1 102
Obeskattade reserver 0 0 0 645 445 425 200 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 700 835 1 147 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 912 2 179 1 782 1 491 2 820 1 702 1 463 1 484 2 111 1 272
Skulder och eget kapital 3 878 3 695 3 433 3 425 4 643 3 752 3 120 2 639 3 541 2 373
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 985 881 735 573 760 763
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 5 105 6 603 5 815 5 409 3 349 2 755 3 338 2 778 1 764 652
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 2 184 2 823 2 458 2 246 1 740 1 443 1 731 1 419 999 547
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 250 0 500 375
Omsättning 13 743 17 524 12 998 17 202 14 331 12 541 12 878 12 156 10 912 7 141
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 16 15 14 11 10 11 10 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 144 1 080 814 1 229 1 303 1 254 1 171 1 216 1 364 1 428
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 639 613 604 628 595 596 518 472 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 920 -1 335 -1 107 833 120 869 668 53 1 037 1 088
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,56% 41,47% -28,98% 20,03% 14,27% -2,62% 5,94% 11,40% 52,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,73% -47,23% -41,22% 19,53% 1,87% 22,01% 21,06% 0,87% 28,81% 45,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% -10,10% -11,58% 3,89% 0,61% 6,59% 5,10% 0,19% 9,35% 15,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,03% 68,11% 76,98% 65,63% 60,71% 64,52% 66,55% 60,95% 58,85% 58,19%
Rörelsekapital/omsättning 11,28% 4,56% 4,14% 7,25% 7,17% 14,97% 11,60% 7,83% 11,66% 13,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,65% 18,46% 14,71% 51,51% 36,74% 51,66% 51,31% 43,77% 40,38% 46,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,96% 136,16% 128,40% 183,64% 136,45% 210,34% 202,12% 164,15% 160,26% 177,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...