Visa allt om EPG Projektledning AB
Visa allt om EPG Projektledning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 452 20 220 15 803 11 453 8 788 8 667 6 736 7 282 7 153 8 597
Övrig omsättning - - - - - - 225 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 425 1 989 1 240 45 1 367 802 162 1 461 1 087 940
Resultat efter finansnetto 3 411 1 957 1 205 58 1 366 806 195 1 424 1 101 940
Årets resultat 3 472 1 338 914 520 746 445 337 695 580 478
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 240 103 60 131 220 217 178 41 107 157
Omsättningstillgångar 9 731 7 061 5 868 5 046 4 021 3 883 4 538 3 841 3 966 4 459
Tillgångar 9 971 7 164 5 928 5 177 4 241 4 101 4 716 3 882 4 074 4 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 056 1 784 1 046 970 1 250 1 343 1 409 1 592 1 407 1 421
Obeskattade reserver 14 1 135 943 943 1 670 1 346 1 181 1 403 1 007 740
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 139 472 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 902 4 106 3 467 3 265 1 321 1 411 2 127 887 1 659 2 455
Skulder och eget kapital 9 971 7 164 5 928 5 177 4 241 4 101 4 716 3 882 4 074 4 616
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 1 554 1 346 1 188 1 188 1 193
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 431 8 051 5 224 4 568 2 999 2 051 1 207 617 635 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 869 3 689 2 670 2 834 1 546 1 758 1 067 731 863 1 429
Utdelning till aktieägare 600 400 600 0 800 840 510 0 510 594
Omsättning 26 452 20 220 15 803 11 453 8 788 8 667 6 961 7 302 7 153 8 597
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 18 13 9 7 7 7 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 202 1 123 1 216 1 273 1 255 1 238 962 1 214 1 192 1 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 707 672 635 857 664 779 752 465 492 652
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 509 2 052 1 311 133 1 456 880 227 1 475 1 137 990
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,82% 27,95% 37,98% 30,33% 1,40% 28,67% -7,50% 1,80% -16,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,35% 27,78% 20,97% 1,12% 32,42% 19,80% 4,13% 37,64% 27,27% 20,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,95% 9,84% 7,87% 0,51% 15,65% 9,37% 2,89% 20,06% 15,53% 10,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,81% 92,78% 100,00% 80,05% 82,86% 64,22%
Rörelsekapital/omsättning 14,48% 14,61% 15,19% 15,55% 30,72% 28,52% 35,79% 40,57% 32,25% 23,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,79% 37,26% 30,05% 32,16% 58,50% 56,94% 48,33% 67,03% 52,33% 42,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,88% 171,97% 169,25% 154,55% 304,39% 275,19% 213,35% 433,03% 239,06% 181,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...