Visa allt om Beslagshuset Fastigheter AB
Visa allt om Beslagshuset Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 095 3 975 3 738 3 370 2 935 2 739 2 128 2 349 2 384 1 505
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 583 1 910 1 430 1 555 1 482 1 192 851 969 770 740
Resultat efter finansnetto 968 1 096 550 595 517 399 164 67 50 423
Årets resultat 292 428 252 252 253 242 564 67 50 337
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 370 15 600 15 831 15 785 15 793 16 095 16 396 16 608 16 618 16 986
Omsättningstillgångar 1 189 1 244 1 199 504 631 382 669 325 181 418
Tillgångar 16 558 16 844 17 029 16 289 16 424 16 476 17 066 16 933 16 799 17 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 868 1 976 1 549 1 296 1 044 1 091 1 248 684 618 568
Obeskattade reserver 9 16 7 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 304 12 970 13 312 13 277 13 682 13 957 14 508 14 880 14 913 16 095
Kortfristiga skulder 1 922 1 882 2 161 1 715 1 698 1 429 1 310 1 369 1 268 742
Skulder och eget kapital 16 558 16 844 17 029 16 289 16 424 16 476 17 066 16 933 16 799 17 405
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 718 506 444 303 234 263 283 280 195 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 197 153 134 95 74 82 87 99 56 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0
Omsättning 4 095 3 975 3 738 3 370 2 935 2 739 2 128 2 349 2 384 1 505
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 048 3 975 3 738 3 370 2 935 2 739 2 128 2 349 2 384 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 658 579 398 308 345 370 379 251 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 914 2 241 1 759 1 863 1 784 1 494 1 153 1 269 1 138 997
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,02% 6,34% 10,92% 14,82% 7,16% 28,71% -9,41% -1,47% 58,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,56% 11,35% 8,40% 9,55% 9,03% 7,23% 4,99% 5,73% 4,58% 4,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,66% 48,08% 38,26% 46,14% 50,53% 43,52% 39,99% 41,29% 32,30% 49,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -17,90% -16,05% -25,74% -35,93% -36,35% -38,23% -30,12% -44,44% -45,60% -21,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,32% 11,81% 9,13% 7,96% 6,36% 6,62% 7,31% 4,04% 3,68% 3,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,86% 66,10% 55,48% 28,80% 36,57% 26,03% 48,78% 21,55% 10,73% 49,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...