Visa allt om C-Rad AB
Visa allt om C-Rad AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 66 161 53 192 45 036 25 775 14 910 14 234 4 899 1 291 5 978 0
Övrig omsättning 8 803 7 492 3 853 2 984 5 828 7 209 7 967 9 720 19 6 354
Rörelseresultat (EBIT) -20 412 -13 005 -20 318 -19 049 -42 104 -9 420 -9 924 -10 628 -4 115 -3 566
Resultat efter finansnetto -21 184 -13 393 -20 995 -19 389 -42 606 -9 838 -10 251 -10 723 -3 939 -3 679
Årets resultat -21 184 -6 298 -20 906 -19 389 -42 606 -9 838 -10 251 -10 723 -3 939 -3 679
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 669 36 659 29 002 16 354 19 040 38 455 32 285 27 022 15 017 6 508
Omsättningstillgångar 33 957 36 004 32 770 21 770 35 164 29 365 12 552 21 362 25 413 2 960
Tillgångar 73 625 72 663 61 772 38 125 54 204 67 820 44 837 48 383 40 429 9 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 048 40 039 38 029 16 263 36 016 48 117 29 815 35 049 32 583 3 204
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 822 16 667 11 506 9 295 9 859 8 545 7 001 4 273 4 480 2 450
Kortfristiga skulder 20 755 15 958 12 238 12 566 8 329 11 159 8 019 9 061 3 365 3 815
Skulder och eget kapital 73 625 72 663 61 772 38 125 54 204 67 820 44 837 48 383 40 429 9 468
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 009 3 432 2 691 3 225 2 715 2 194 2 208 2 083 1 815 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 522 15 493 16 620 9 103 9 358 7 003 6 587 6 742 4 656 3 758
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 846 5 880 5 845 5 109 5 127 4 417 3 900 4 190 3 367 1 999
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 74 964 60 684 48 889 28 759 20 738 21 443 12 866 11 011 5 997 6 354
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 26 26 21 20 19 15 19 17 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 946 2 046 1 732 1 227 746 749 327 68 352 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 915 962 911 839 840 729 847 700 588 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 845 -7 976 -14 585 -13 634 -16 521 -6 317 -7 273 -9 263 -3 818 -3 178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,38% 18,11% 74,73% 72,87% 4,75% 190,55% 279,47% -78,40% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,63% -18,05% -31,99% -49,46% -77,61% -13,84% -22,09% -21,19% -9,52% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -30,75% -24,65% -43,87% -73,15% -282,16% -65,95% -202,14% -794,19% -64,37% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,51% 59,98% 56,69% 100,00% 46,06% 57,83% 39,95% 3,10% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 19,95% 37,69% 45,59% 35,71% 179,98% 127,91% 92,53% 952,83% 368,82% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,39% 55,10% 61,56% 42,66% 66,45% 70,95% 66,50% 72,44% 80,59% 33,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,78% 175,29% 234,23% 148,27% 373,79% 240,85% 127,93% 222,58% 737,09% 64,56%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 246 15 732 15 542 6 806 13 163 11 800 5 400 5 400 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 058 1 704 726 -2 847 -2 854 -3 986 -1 446 -1 375 -3 605 -810
Resultat efter finansnetto -18 066 1 619 -2 928 -9 642 -39 630 -4 555 -1 545 -2 050 -3 516 -1 801
Årets resultat -18 067 1 619 -2 928 -9 642 -39 630 -4 555 -1 545 -2 050 -3 516 -1 997
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 276 120 382 104 287 59 877 46 106 62 825 50 580 30 489 15 275 4 409
Omsättningstillgångar 1 027 3 811 3 114 2 382 25 710 17 265 1 789 16 881 19 012 1 182
Tillgångar 125 303 124 193 107 401 62 258 71 816 80 090 52 370 47 370 34 287 5 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 704 101 858 89 404 50 315 60 209 69 424 45 840 42 367 30 305 2 510
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 711 16 718 11 718 8 703 8 459 6 450 4 751 3 492 3 390 2 100
Kortfristiga skulder 4 887 5 617 6 278 3 239 3 146 4 215 1 778 1 510 593 982
Skulder och eget kapital 125 303 124 193 107 401 62 258 71 816 80 090 52 370 47 370 34 287 5 591
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 2 009 2 709 1 570 745 839 826 769 806 727 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 413 2 125 2 993 2 417 2 607 2 114 1 842 1 443 395 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 985 1 581 1 869 1 487 1 736 1 578 1 319 3 340 683 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 246 15 732 15 542 6 806 13 163 11 800 5 400 5 400 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 4 5 5 5 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 374 3 146 3 108 1 702 2 633 2 360 1 080 1 350 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 209 1 279 1 251 1 198 1 060 961 794 893 870 117
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 926 1 726 743 -2 786 -2 813 -3 923 -1 396 -1 338 -3 601 -810
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,69% 1,22% 128,36% -48,29% 11,55% 118,52% 0,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,85% 1,50% -2,38% -15,02% -54,85% -5,56% -2,72% -3,81% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,25% 11,81% -16,41% -137,42% -299,27% -37,75% -26,39% -33,41% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,24% 51,36% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -19,07% -11,48% -20,36% -12,59% 171,42% 110,59% 0,20% 284,65% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,95% 82,02% 83,24% 80,82% 83,84% 86,68% 87,53% 89,44% 88,39% 44,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,01% 67,85% 49,60% 73,54% 817,23% 409,61% 100,62% 1 117,95% 3 206,07% 120,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...