Visa allt om Wallhoff Ekonomikonsult AB
Visa allt om Wallhoff Ekonomikonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 181 1 179 1 407 1 475 1 465 1 245 1 213 1 257 1 063 815
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 256 169 465 381 419 185 164 203 191 74
Resultat efter finansnetto 460 490 287 462 584 485 310 266 412 198
Årets resultat 309 347 225 235 310 274 149 125 214 142
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 135 168 149 200 162 188 317 266 269
Omsättningstillgångar 2 436 2 267 1 869 1 816 1 500 1 348 975 641 622 339
Tillgångar 2 538 2 401 2 036 1 964 1 699 1 510 1 163 958 888 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 242 1 133 936 891 806 655 506 457 423 279
Obeskattade reserver 795 744 708 721 596 455 356 274 195 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 501 525 392 352 297 399 301 227 271 242
Skulder och eget kapital 2 538 2 401 2 036 1 964 1 699 1 510 1 163 958 888 608
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 351 335 368 423 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 401 375 407 372 359 0 0 0 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 188 189 187 174 163 165 172 179 170 125
Utdelning till aktieägare 350 200 150 180 150 100 125 100 90 70
Omsättning 1 181 1 179 1 407 1 475 1 465 1 245 1 213 1 257 1 063 815
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 181 1 179 1 407 1 475 1 465 1 245 1 213 1 257 1 063 815
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 618 645 588 560 555 540 578 629 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 289 202 499 414 432 220 200 234 225 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,17% -16,20% -4,61% 0,68% 17,67% 2,64% -3,50% 18,25% 30,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,12% 20,41% 14,15% 23,68% 34,61% 32,12% 29,06% 27,77% 46,51% 32,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,95% 41,56% 20,47% 31,53% 40,14% 38,96% 27,86% 21,16% 38,85% 24,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 163,84% 147,75% 104,98% 99,25% 82,12% 76,22% 55,56% 32,94% 33,02% 11,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,37% 71,36% 73,10% 72,42% 73,29% 65,59% 66,07% 68,30% 63,45% 56,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 486,23% 431,81% 476,79% 515,91% 505,05% 337,84% 323,92% 282,38% 229,52% 140,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...