Visa allt om Däckproffsen Söder AB
Visa allt om Däckproffsen Söder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 977 28 873 21 163 27 252 30 534 40 892 27 540 30 848 38 571 40 504
Övrig omsättning 797 238 173 167 53 244 9 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 947 2 346 -176 -400 770 3 835 141 1 079 1 301 3 004
Resultat efter finansnetto 2 769 2 550 16 -30 1 300 4 375 862 1 698 2 323 3 142
Årets resultat 1 637 2 000 18 -13 1 051 3 344 808 1 423 1 953 2 259
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 970 8 030 6 896 3 169 3 386 3 194 2 986 4 462 5 326 1 922
Omsättningstillgångar 11 935 9 634 6 738 8 365 11 800 13 933 9 524 10 673 10 900 10 884
Tillgångar 19 905 17 664 13 634 11 534 15 186 17 127 12 510 15 135 16 226 12 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 862 8 225 6 225 6 207 11 220 10 168 7 825 7 217 5 795 4 142
Obeskattade reserver 1 150 485 146 147 164 120 90 110 166 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 545 4 749 3 187 1 950 0 0 200 400 1 713 1 413
Kortfristiga skulder 5 349 4 206 4 077 3 230 3 802 6 839 4 396 7 408 8 552 6 984
Skulder och eget kapital 19 905 17 664 13 634 11 534 15 186 17 127 12 510 15 135 16 226 12 806
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 742 822 877 884 946
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 311 3 137 3 157 3 324 3 256 2 589 2 440 2 778 3 049 3 263
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 466 1 233 1 326 1 468 1 432 1 330 1 302 1 513 1 572 1 406
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 5 000 0 1 000 0 0 0
Omsättning 32 774 29 111 21 336 27 419 30 587 41 136 27 549 30 850 38 571 40 504
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 10 10 11 11 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 553 3 208 2 351 3 028 3 393 4 089 2 754 2 804 3 506 3 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 494 516 553 630 483 473 489 525 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 273 2 617 32 -205 5 725 4 020 481 1 517 1 739 3 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,75% 36,43% -22,34% -10,75% -25,33% 48,48% -10,72% -20,02% -4,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,81% 15,99% 1,02% 1,01% 8,68% 25,82% 7,49% 12,81% 15,85% 25,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,22% 9,78% 0,66% 0,43% 4,32% 10,82% 3,40% 6,29% 6,67% 8,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,65% 32,61% 36,34% 31,95% 100,00% 33,69% 31,67% 34,39% 29,84% 33,66%
Rörelsekapital/omsättning 20,60% 18,80% 12,57% 18,84% 26,19% 17,35% 18,62% 10,58% 6,09% 9,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,05% 48,71% 46,49% 54,75% 74,68% 59,88% 63,08% 48,21% 36,45% 33,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,42% 69,19% 34,02% 91,18% 48,24% 87,19% 109,33% 38,11% 28,79% 68,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...