Visa allt om Sortera Skandinavien Fastigheter AB
Visa allt om Sortera Skandinavien Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 10 760 9 176 7 661 6 451 4 818 1 950 255 0 5 692 6 701
Övrig omsättning - - - - - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 835 7 581 6 322 5 314 4 035 987 203 -18 -67 220
Resultat efter finansnetto 8 446 7 370 6 009 4 880 3 502 714 50 -16 -299 187
Årets resultat 4 875 4 333 3 987 2 710 1 954 599 50 -17 -235 89
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 148 49 464 37 279 38 232 38 857 31 038 24 687 10 399 0 2 664
Omsättningstillgångar 2 851 11 268 4 608 5 333 2 872 928 3 301 54 204 1 646
Tillgångar 64 999 60 732 41 887 43 565 41 729 31 966 27 988 10 453 204 4 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 500 17 625 13 292 9 305 6 595 4 741 4 142 4 092 95 329
Obeskattade reserver 7 550 5 450 3 650 2 150 950 100 0 0 0 65
Avsättningar (tkr) 2 372 2 372 2 372 2 836 2 836 1 466 1 561 1 561 0 0
Långfristiga skulder 31 514 34 236 21 518 27 641 28 245 24 102 21 557 0 0 2 533
Kortfristiga skulder 1 064 1 050 1 055 1 633 3 103 1 557 728 4 800 109 1 383
Skulder och eget kapital 64 999 60 732 41 887 43 565 41 729 31 966 27 988 10 453 204 4 310
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - 0 202 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - 0 431 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 - 0 189 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 760 9 176 7 661 6 451 4 818 1 950 258 0 5 692 6 701
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 - 0 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 2 846 2 234
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 376 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 205 8 564 7 305 6 296 4 752 1 701 203 -18 -67 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,26% 19,78% 18,76% 33,89% 147,08% 664,71% - -100,00% -15,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,60% 12,57% 15,24% 12,30% 9,69% 3,09% 0,73% - -31,37% 5,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 82,17% 83,20% 83,34% 83,07% 83,94% 50,62% 79,61% - -1,12% 3,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 36,33% 33,07%
Rörelsekapital/omsättning 16,61% 111,36% 46,38% 57,36% -4,79% -32,26% 1 009,02% - 1,67% 3,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,68% 36,02% 38,53% 25,00% 17,48% 15,06% 14,80% 39,15% 46,57% 8,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 267,95% 1 073,14% 436,78% 326,58% 92,56% 59,60% 453,43% 1,12% 187,16% 96,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...