Visa allt om Golden Rainbow Bean AB
Visa allt om Golden Rainbow Bean AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 611 2 099 2 075 260 222 4 599 30 237 1 066 1 165
Övrig omsättning 3 - - 1 4 - - 52 - -
Rörelseresultat (EBIT) 100 40 97 25 95 113 -122 -67 -83 -69
Resultat efter finansnetto 71 119 109 25 95 110 -126 -64 -81 -69
Årets resultat 55 93 85 25 95 110 -126 -64 -81 -69
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 167 250 334 334 0 0 48 97 213
Omsättningstillgångar 1 325 1 073 929 238 240 374 1 98 238 206
Tillgångar 1 408 1 240 1 179 572 574 374 1 147 335 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 302 210 124 99 4 -106 19 32 58
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 417 417 417 417 417 0 0 0 0 122
Kortfristiga skulder 634 521 552 30 58 371 107 127 302 238
Skulder och eget kapital 1 408 1 240 1 179 572 574 374 1 147 335 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 68 193 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - - - - 0 38 0 60 59 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 614 2 099 2 075 261 226 4 599 30 289 1 066 1 165
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 237 1 066 1 165
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 143 252 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 183 123 180 25 178 113 -122 18 -23 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,39% 1,16% 698,08% 17,12% -95,17% 15 230,00% -87,34% -77,77% -8,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,10% 9,60% 9,25% 4,37% 16,55% 30,21% -12 200,00% -43,54% -23,88% -16,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,83% 5,67% 5,25% 9,62% 42,79% 2,46% -406,67% -27,00% -7,50% -5,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,24% 18,82% 18,65% 84,62% 100,00% 4,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,46% 26,30% 18,17% 80,00% 81,98% 0,07% -353,33% -12,24% -6,00% -2,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,36% 24,35% 17,81% 21,68% 17,25% 1,07% -10 600,00% 12,93% 9,55% 13,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,46% 205,95% 168,30% 793,33% 413,79% 100,81% 0,93% 77,17% 78,81% 86,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...