Visa allt om Digital Multimedia Nordic AB
Visa allt om Digital Multimedia Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 15 518 16 113 21 500 19 911 23 283 24 518 26 459 30 589 31 065 26 282
Övrig omsättning 9 197 300 28 42 477 4 23 57 12
Rörelseresultat (EBIT) 327 212 -333 -75 843 676 689 2 175 2 276 861
Resultat efter finansnetto 185 130 8 -211 380 228 302 905 782 80
Årets resultat 108 101 7 60 208 319 225 508 371 55
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 892 1 341 1 274 1 070 7 13 20 32 21 52
Omsättningstillgångar 5 392 7 188 8 459 10 359 10 324 9 465 9 682 8 293 11 314 9 922
Tillgångar 10 284 8 529 9 732 11 429 10 330 9 478 9 702 8 324 11 335 9 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 196 3 089 2 988 2 581 2 521 2 313 1 994 1 769 1 261 890
Obeskattade reserver 46 0 0 0 295 200 420 424 230 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 626 2 926 4 776 4 582 4 298 3 505 2 926 2 926 6 078 6 078
Kortfristiga skulder 4 415 2 515 1 969 4 267 3 217 3 461 4 363 3 206 3 766 3 001
Skulder och eget kapital 10 284 8 529 9 732 11 429 10 330 9 478 9 702 8 324 11 335 9 974
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 59 360 212 69
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 228 - -
Löner till övriga anställda 1 232 1 325 1 797 1 989 1 780 1 598 1 239 1 216 888 713
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 368 358 525 599 535 492 566 482 389 368
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 527 16 310 21 800 19 939 23 325 24 995 26 463 30 612 31 122 26 294
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 8 9 9 9 8 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 880 4 028 2 688 2 212 2 587 2 724 3 307 5 098 5 178 6 571
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 346 327 248 246 227 257 241 358 274 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 767 663 -52 199 850 683 701 2 197 2 316 877
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,69% -25,06% 7,98% -14,48% -5,04% -7,34% -13,50% -1,53% 18,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,20% 2,52% 0,08% -0,64% 8,20% 7,17% 7,12% 26,66% 20,53% 8,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,12% 1,33% 0,04% -0,37% 3,64% 2,77% 2,61% 7,25% 7,49% 3,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,49% 26,87% 22,32% 28,97% 27,06% 20,69% 20,70% 23,91% 22,69% 20,04%
Rörelsekapital/omsättning 6,30% 29,00% 30,19% 30,60% 30,52% 24,49% 20,10% 16,63% 24,30% 26,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,43% 36,22% 30,70% 22,58% 26,51% 25,96% 23,74% 24,92% 12,59% 8,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,46% 122,86% 185,22% 83,85% 89,77% 75,87% 103,76% 189,83% 139,51% 147,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...