Visa allt om Pero i Särna AB
Visa allt om Pero i Särna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 473 17 959 10 360 6 648 6 867 6 460 6 238 5 998 3 826 3 036
Övrig omsättning 665 376 1 516 668 805 216 71 184 416 60
Rörelseresultat (EBIT) 2 697 3 084 631 298 -10 500 525 195 720 363
Resultat efter finansnetto 2 586 2 923 465 152 -180 426 442 81 668 327
Årets resultat 942 1 417 4 2 1 251 285 4 257 98
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 700 5 789 4 854 3 933 3 467 2 730 2 543 2 542 2 306 1 294
Omsättningstillgångar 4 417 4 901 6 969 1 725 1 475 1 794 2 234 1 926 1 930 915
Tillgångar 12 116 10 691 11 823 5 659 4 942 4 523 4 778 4 468 4 236 2 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 978 2 836 1 419 1 415 1 413 1 412 1 173 888 884 627
Obeskattade reserver 3 775 2 422 1 327 880 736 931 850 797 725 418
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 664 2 109 2 439 1 775 1 556 816 1 111 1 056 1 327 387
Kortfristiga skulder 2 700 3 324 6 639 1 589 1 238 1 365 1 644 1 728 1 300 778
Skulder och eget kapital 12 116 10 691 11 823 5 659 4 942 4 523 4 778 4 468 4 236 2 209
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 516 492 476 473 490 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 680 4 034 2 674 1 772 1 379 810 587 351 176 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 215 1 151 800 514 611 445 340 304 208 97
Utdelning till aktieägare 1 000 800 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 138 18 335 11 876 7 316 7 672 6 676 6 309 6 182 4 242 3 096
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 8 7 7 5 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 248 1 283 1 295 950 981 1 292 1 560 1 999 1 275 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 376 437 338 362 362 354 382 293 212
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 642 3 781 1 148 761 717 1 007 983 537 901 510
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,71% 73,35% 55,84% -3,19% 6,30% 3,56% 4,00% 56,77% 26,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,28% 28,87% 5,35% 5,28% -0,16% 11,08% 11,03% 4,39% 17,04% 16,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,45% 17,19% 6,10% 4,50% -0,12% 7,76% 8,45% 3,27% 18,87% 11,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,18% 68,35% 60,98% 61,70% 59,01% 62,28% 56,51% 46,67% 66,10% 67,52%
Rörelsekapital/omsättning 9,83% 8,78% 3,19% 2,05% 3,45% 6,64% 9,46% 3,30% 16,47% 4,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,88% 44,20% 20,76% 36,47% 39,57% 46,39% 37,66% 32,72% 33,19% 42,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,67% 110,53% 93,93% 86,41% 86,03% 98,97% 116,24% 78,70% 73,69% 106,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...