Visa allt om Thorvald Andreassons Skogsentreprenad AB
Visa allt om Thorvald Andreassons Skogsentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 802 988 1 223 1 302 1 620 2 365 2 039 2 018 2 119
Övrig omsättning - 22 - - - - - 71 - -
Rörelseresultat (EBIT) -135 6 -218 -86 -76 94 355 347 407 590
Resultat efter finansnetto -129 -4 -235 -87 -81 88 350 331 375 520
Årets resultat 0 202 10 26 0 86 73 39 272 147
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 130 1 138 1 380 1 233 1 478 1 588 1 835 1 513 1 458
Omsättningstillgångar 745 1 269 670 785 768 953 1 200 945 954 1 110
Tillgångar 745 1 399 1 809 2 165 2 001 2 431 2 788 2 780 2 467 2 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 518 316 356 457 585 626 673 726 542
Obeskattade reserver 84 214 477 725 846 927 956 705 432 432
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 467 450 599 774 467 548 740 928 604 765
Kortfristiga skulder 67 218 416 310 230 371 466 474 705 828
Skulder och eget kapital 745 1 399 1 809 2 165 2 001 2 431 2 788 2 780 2 467 2 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 385 385 385 383 407 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 54 191 351 255 0 0 0 0 0 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 17 60 111 81 121 121 121 124 125 111
Utdelning till aktieägare 0 390 0 50 128 128 127 120 92 89
Omsättning 14 824 988 1 223 1 302 1 620 2 365 2 110 2 018 2 119
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 802 988 1 223 1 302 1 620 2 365 2 039 2 018 2 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 71 251 461 337 508 508 507 509 533 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -112 32 24 92 169 337 602 595 614 781
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -98,25% -18,83% -19,22% -6,07% -19,63% -31,50% 15,99% 1,04% -4,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,05% 0,43% -12,05% -3,74% -3,65% 4,03% 13,06% 13,20% 16,66% 23,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -907,14% 0,75% -22,06% -6,62% -5,61% 6,05% 15,39% 18,00% 20,37% 28,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -185,71% 69,83% 52,94% 56,01% 53,69% 56,23% 50,49% 53,16% 59,22% 63,14%
Rörelsekapital/omsättning 4 842,86% 131,05% 25,71% 38,84% 41,32% 35,93% 31,04% 23,10% 12,34% 13,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,98% 48,96% 38,04% 41,12% 54,00% 52,17% 47,72% 42,47% 42,04% 33,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 111,94% 582,11% 161,06% 253,23% 333,91% 256,87% 257,51% 199,37% 135,32% 134,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...